Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Museum der Koninklijke Marechaussee in woelig vaarwater

Geplaatst op: 7-5-2011

In het najaar van 2005 is door het Ministerie van Defensie een nieuw museaal beleid vastgesteld. In de daaruit voortkomende ambtelijke stuurgroep werd bekendgesteld wat dit beleid tot gevolg zou hebben. Museum Buren.jpg

Voor ons museum zou dit volgens de stuurgroep neerkomen op het mede verhuizen naar Soesterberg en het afstoten van een groot deel van de collectie (met name het niet aan defensie gerelateerde deel). Het Ministerie ging daarbij geheel voorbij aan het feit dat ons museum ondanks de door defensie gegeven jaarlijkse steun geen defensiemuseum is, dat het museum wordt aangestuurd door een zelfstandige stichting en dat de collectie eigendom van die stichting is.

In de stuurgroep kon geen wijziging van het door defensie ingenomen standpunt worden gerealiseerd. Daarom werd besloten de toenmalige staatssecretaris Van der Knaap uit te nodigen voor een bezoek aan ons museum te Buren. Al snel bleek dat ook de staatssecretaris niet gevoelig was voor onze argumenten, hij kondigde zelfs aan dat ons museum in 2009 naar Soesterberg zou moeten verhuizen. Op 10 juli 2006 heeft de staatssecretaris in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer nog eens nadrukkelijk zijn beleid bekendgemaakt.

Onverkort werd vastgehouden aan het saneren van de collectie en het op termijn samenbrengen van de defensiemusea op één locatie (zijnde Soesterberg). Voor ons als achterban was dat standpunt onverteerbaar. Als laatste redmiddel is er toen in augustus 2006 voor gekozen om deze problematiek onder de aandacht van de Tweede Kamer te brengen. De voorzitter van de Stichting Vrienden van het museum der Koninklijke Marechaussee heeft daartoe namens ook de SMC en vele anderen (voor het gemak in den vervolge maar de ‘achterban’ te noemen) een brief gestuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Museum Dependance.JPGZijn brief resulteerde in Kamervragen, deze vragen werden door defensie op 1 december 2006 formeel beantwoord. Op de antwoorden wilden wij weer reageren, er viel immers veel op af te dingen! Door de vervroegde Kamerverkiezingen in 2006 en de nieuwe samenstelling van de Kamer hebben wij van die actie afgezien.

Sindsdien is het overleg in de stuurgroep doorgegaan. Door persoonlijk ingrijpen van minister Kamp werd wel bepaald dat ons museum te Buren zou blijven.

Daarbij speelde ook dat wij het Weeshuis voor een symbolisch bedrag van de Stichting Weeshuis huren en dat de Dependance (foto) eigendom van ons museum is.

Bij de besluitvorming werd echter nog steeds de zelfstandige positie van ons museum genegeerd. Tot zover het recente verleden.

Op dit moment wordt er gesproken over de nieuwe structuur van de Stichting Defensie Musea (SDM). De samenstelling van het bestuur is aan de orde, tevens de relatie van dat bestuur ten opzichte van de defensiemusea. Nog steeds beschouwt defensie ons als een defensiemuseum en negeert men de juridisch vastgelegde zelfstandige positie. Men wil nog steeds ons museum op een of andere wijze onderbrengen in de eerdergenoemde SDM. Daarbij is onder andere al gesteld dat de Stichting Museum der KMar (SMK) zich na de ‘onderbevelstelling’ bij de SDM moet onthouden van museale activiteiten en de huidige collectie in bruikleen moet overdragen aan de SDM.

De realisatie van deze gedachtegang is weerbarstiger dan men denkt, men stuit nu toch echt op onze afwijkende en juridisch bepaalde positie. Zo wil de Stichting Weeshuis geen andere onderhuurder hebben en wil deze Stichting het Weeshuis alleen aan het Museum der KMar verhuren. De SMK heeft eigen statuten, het bestuur kan die statuten op basis van de vigerende wetgeving niet zo maar wijzigen. Daarbij moet tevens rekening worden gehouden met eventuele door belanghebbenden (bijvoorbeeld donateurs van geld en goederen) te ondernemen stappen.

De Stichting van Houten schenkt sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan de SMK, volgens haar statuten kan men dit niet doneren aan de SDM (als het bestuur dat al zou willen). Jaarlijks geeft de Stichting Vrienden van het museum der KMar ook een geldbedrag aan ons museum. Ook voor die stichting geldt hetzelfde probleem. Tevens hebben in het verleden vele particulieren (al dan niet lid van het Wapen) het museum met geld en goederen gesteund. Ook mogen de vele vrijwilligers die zich gedurende vele jaren op allerlei gebied voor het museum hebben ingezet niet onvermeld blijven.

Wij hopen als achterban dat er toch een juiste constructie voor een eerlijke en oprechte samenwerking zal kunnen worden gerealiseerd. Samenwerking die gebaseerd is op respect voor elkaar en op de wil om samen zorg te dragen voor het in stand houden van ons erfgoed. In ons geval betekent dat ook erfgoed dat niets met defensie van doen heeft.

Wij zullen als achterban de ontwikkelingen nauwgezet volgen en u daaromtrent blijven informeren.

Voorzitter SMC

J. Vlaming
Bgen KMar b.d.


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!