Nep-veteraan bij herdenking

Evenals bij voorgaande gelegenheden was bij de Nationale dodenherdenking in Roermond op 1Nep KMar Veteraan september dezelfde nep-marechaussee aanwezig.

Betrokkene (foto) doet zich voor als KMar veteraan. Hij heeft echter nooit in dienst gezeten, laat staan bij de KMar of BSB. Deze persoon werd in 2011 door de SMC schriftelijk gewaarschuwd om niet meer zo te verschijnen. Dit jaar is hij echter op een ander locatie bij de herdenking gesignaleerd en deed zich wederom voor als KMar veteraan.

Het vertoon van deze figuur is walgelijk. Hij dient zich niet te vertonen samen met al die veteranen en nabestaanden die oprecht hun overledenen herdenken.

Het bestuur van het Nationaal Indië Monument in Roermond is door ons conform ingelicht teneinde te voorkomen dat deze persoon zich in het vervolg wederom vertoont.

 

Lees verder... 3-9-2012

Benoeming genmaj Leijtens tot CKMar

De ministerraad heeft ermee ingestemd generaal-majoor dr. J.A.J. (Hans) Leijtens voor te dragen voor benoeming tot commandant Koninklijke Marechaussee (KMar).

leijtensDe voordracht voor benoeming is gedaan door minister Hillen van Defensie in overeenstemming met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De benoeming gaat in op 31 mei 2012.

De heer Leijtens is momenteel plaatsvervangend commandant KMar en wordt bevorderd tot luitenant-generaal. Met de aanvaarding van het commando over de KMar wordt hij tevens Gouverneur der Residentie en als zodanig verantwoordelijk voor al het militair ceremonieel in Den Haag.

Aantredend commandant Leijtens heeft van 1981 tot 1985 gestudeerd aan de KMA en is van 1985 tot 1988 werkzaam geweest bij de Koninklijke Landmacht. In 1989 trad hij in dienst bij de KMar, waar hij verschillende functies vervulde, onder andere die van districtscommandant Zuid. Ook was hij enige tijd beleidsadviseur op het ministerie van Defensie. In 2010 was Leijtens commandant van het Contingentscommando in Afghanistan. Sinds augustus 2011 is hij werkzaam als plaatsvervangend commandant KMar.

Leijtens neemt het commando over van luitenant-generaal mr. D. (Dick) Van Putten, die met ingang van 1 juni de actieve dienst bij de KMar verlaat in verband met  zijn functioneel leeftijdsontslag. Hij voerde vanaf april 2008 het commando over de KMar.

Lees verder... 9-3-2012

Begunstigerbijdrage 2012

Voor de SMC-begunstigers is bij de december 2011 editie van Marechaussee Contact (MC) als adresdrager een acceptgiro bijgesloten voor de begunstigerbijdrage 2012. Door het bestuur moest worden besloten om de minimumbijdrage te verhogen.

Voor de redenen die hieraan ten grondslag liggen en verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de brief van onze voorzitter gevoegd is bij dit nummer van MC.
Deze brief is ook op deze pagina (Bestuursmededelingen) te lezen.

Het bedrag is op de acceptgiro nog niet ingevuld zodat u mogelijk een hoger bedrag kunt invullen. Die gelden komen ten goede aan de activiteiten van de SMC en niet in de laatste plaats aan het uitgeven van ons blad ‘Marechaussee Contact’ op de langere termijn.

De voor 2012 vastgestelde minimale bijdragen zijn:

€ 15,00 voor begunstigers woonachtig in Nederland
€ 20,00 voor begunstigers woonachtig buiten Nederland
€ 7,50 voor partners van ons ontvallen begunstigers

Adreswijzigingen graag doorgeven aan Cor de Boom. Nog geen begunstiger: ook aanmelden kan
bij Cor de Boom. Vragen over de betalingen van de bijdrage kunt u richten aan Piet van Sprang.

Eelco Bouwman – penningmeester SMC

Lees verder... 31-12-2011

Brief voorzitter SMC aan begunstigers

De bezuinigingen bij defensie gaan nu ook ons raken. Eén van de opgelegde bezuinigingsmaatregelen behelst het verplicht terugbrengen van het aantal defensiebladen van ongeveer 70 naar nu zeven.

Deze zeven bladen (per operationeel commando / krijgsmachtdeel één) worden - voor zover nu bekend - nog éen jaar op papier uitgegeven, daarna alleen nog digitaal. Voor ons betekent dit dat de Commandant van het Wapen vanaf 1 januari 2012 Marechaussee Contact niet meer samen met ons zal mogen uitgeven. Daarmee komt op dit gebied een einde aan de meer dan 10 jaar lange zeer plezierige en constructieve samenwerking.

Lees hier de volledige inhoud van de brief van de voorzitter van de Stichting Marechaussee Contact aan de SMC-begunstigers.

Lees verder... 30-12-2011

Hare Majesteit 55 jaar Schutsvrouwe van het Wapen

Vandaag is het 55 jaar geleden dat H.M. Koningin Beatrix Schutsvrouwe werd van het Wapen der Koninklijke Marechaussee.

Op 3 juli 1956 werd de toenmalige prinses Beatrix 'Schutsvrouwe der Koninklijke Marechaussee'. Hiermee werd de nauwe relatie tussen de Koninklijke Marechaussee en het Koninklijk Huis bekrachtigd.

Beatrix met broche

Hare Majesteit draagt hier het embleem van het Wapen

Uittreksel van de dagorder van 3 juli 1956 luidt:

Ter kennis van het Wapen wordt gebracht, dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd goed te keuren, dat Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, Wilhelmina, Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje, Prinses van Lippe Biesterfeld, Zich op 3 juli 1956 naar het Depot te Apeldoorn zal begeven, alwaar Haar voor het front van een Ere-eskadron met ingedeelde Standaard, het Tamboerkorps. Alsmede vertegenwoordigers van alle onderdelen van het Wapen, zal worden aangeboden een kleinood in de vorm van het embleem van het Wapen, Haar geschonken op 31 januari 1956, ter gelegenheid van Haar 18e verjaardag. Uitvoering gevende aan Haar verlangen Zich nauw met het Wapen te verbinden, heeft het Hare Koninklijke Hoogheid behaagd Zich te willen noemen:

'SCHUTSVROUWE DER KONINKLIJKE MARECHAUSSEE'

's-Gravenhage, 3 juli 1956
De Brigade Generaal
Commandant der Koninklijke Marechaussee

W. Kist

Als tastbare herbevestiging van het gestelde in deze dagorder heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix op 25 maart 1998, door middel van een door kunstenares mevrouw Van der Vorst vervaardigd borstbeeld, de nieuwbouw van de Koninklijke Marechaussee in Den Haag geopend. Het heeft Hare Majesteit behaagd Haar naam, aan de hoofdvestiging van de Koninklijke Marechaussee te verbinden. Deze is de Koningin Beatrix Kazerne genaamd.

Dick van Putten en HM

Ter gelegenheid van het jubileum als Schutsvrouwe bood Commandant Koninklijke Marechaussee haar onlangs op Huis ten Bosch een geschenk aan. Tijdens deze bijzondere ontmoeting droeg Koningin Beatrix de broche met het embleem van het Wapen, die in 1956 aan haar is aangeboden. CKMar heeft haar tijdens het gesprek opnieuw verzekerd van de steun en inzet van de Koninklijke Marechaussee.

Lees verder... 13-8-2011

Museum KMar in woelig vaarwater

In het najaar van 2005 is door het Ministerie van Defensie een nieuw museaal beleid vastgesteld. In de daaruit voortkomende ambtelijke stuurgroep werd bekendgesteld wat dit beleid tot gevolg zou hebben. Museum Buren.jpg

Voor ons museum zou dit volgens de stuurgroep neerkomen op het mede verhuizen naar Soesterberg en het afstoten van een groot deel van de collectie (met name het niet aan defensie gerelateerde deel). Het Ministerie ging daarbij geheel voorbij aan het feit dat ons museum ondanks de door defensie gegeven jaarlijkse steun geen defensiemuseum is, dat het museum wordt aangestuurd door een zelfstandige stichting en dat de collectie eigendom van die stichting is.

In de stuurgroep kon geen wijziging van het door defensie ingenomen standpunt worden gerealiseerd. Daarom werd besloten de toenmalige staatssecretaris Van der Knaap uit te nodigen voor een bezoek aan ons museum te Buren. Al snel bleek dat ook de staatssecretaris niet gevoelig was voor onze argumenten, hij kondigde zelfs aan dat ons museum in 2009 naar Soesterberg zou moeten verhuizen. Op 10 juli 2006 heeft de staatssecretaris in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer nog eens nadrukkelijk zijn beleid bekendgemaakt.

Onverkort werd vastgehouden aan het saneren van de collectie en het op termijn samenbrengen van de defensiemusea op één locatie (zijnde Soesterberg). Voor ons als achterban was dat standpunt onverteerbaar. Als laatste redmiddel is er toen in augustus 2006 voor gekozen om deze problematiek onder de aandacht van de Tweede Kamer te brengen. De voorzitter van de Stichting Vrienden van het museum der Koninklijke Marechaussee heeft daartoe namens ook de SMC en vele anderen (voor het gemak in den vervolge maar de ‘achterban’ te noemen) een brief gestuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Museum Dependance.JPGZijn brief resulteerde in Kamervragen, deze vragen werden door defensie op 1 december 2006 formeel beantwoord. Op de antwoorden wilden wij weer reageren, er viel immers veel op af te dingen! Door de vervroegde Kamerverkiezingen in 2006 en de nieuwe samenstelling van de Kamer hebben wij van die actie afgezien.

Sindsdien is het overleg in de stuurgroep doorgegaan. Door persoonlijk ingrijpen van minister Kamp werd wel bepaald dat ons museum te Buren zou blijven.

Daarbij speelde ook dat wij het Weeshuis voor een symbolisch bedrag van de Stichting Weeshuis huren en dat de Dependance (foto) eigendom van ons museum is.

Bij de besluitvorming werd echter nog steeds de zelfstandige positie van ons museum genegeerd. Tot zover het recente verleden.

Op dit moment wordt er gesproken over de nieuwe structuur van de Stichting Defensie Musea (SDM). De samenstelling van het bestuur is aan de orde, tevens de relatie van dat bestuur ten opzichte van de defensiemusea. Nog steeds beschouwt defensie ons als een defensiemuseum en negeert men de juridisch vastgelegde zelfstandige positie. Men wil nog steeds ons museum op een of andere wijze onderbrengen in de eerdergenoemde SDM. Daarbij is onder andere al gesteld dat de Stichting Museum der KMar (SMK) zich na de ‘onderbevelstelling’ bij de SDM moet onthouden van museale activiteiten en de huidige collectie in bruikleen moet overdragen aan de SDM.

De realisatie van deze gedachtegang is weerbarstiger dan men denkt, men stuit nu toch echt op onze afwijkende en juridisch bepaalde positie. Zo wil de Stichting Weeshuis geen andere onderhuurder hebben en wil deze Stichting het Weeshuis alleen aan het Museum der KMar verhuren. De SMK heeft eigen statuten, het bestuur kan die statuten op basis van de vigerende wetgeving niet zo maar wijzigen. Daarbij moet tevens rekening worden gehouden met eventuele door belanghebbenden (bijvoorbeeld donateurs van geld en goederen) te ondernemen stappen.

De Stichting van Houten schenkt sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan de SMK, volgens haar statuten kan men dit niet doneren aan de SDM (als het bestuur dat al zou willen). Jaarlijks geeft de Stichting Vrienden van het museum der KMar ook een geldbedrag aan ons museum. Ook voor die stichting geldt hetzelfde probleem. Tevens hebben in het verleden vele particulieren (al dan niet lid van het Wapen) het museum met geld en goederen gesteund. Ook mogen de vele vrijwilligers die zich gedurende vele jaren op allerlei gebied voor het museum hebben ingezet niet onvermeld blijven.

Wij hopen als achterban dat er toch een juiste constructie voor een eerlijke en oprechte samenwerking zal kunnen worden gerealiseerd. Samenwerking die gebaseerd is op respect voor elkaar en op de wil om samen zorg te dragen voor het in stand houden van ons erfgoed. In ons geval betekent dat ook erfgoed dat niets met defensie van doen heeft.

Wij zullen als achterban de ontwikkelingen nauwgezet volgen en u daaromtrent blijven informeren.

Voorzitter SMC

J. Vlaming
Bgen KMar b.d.

Lees verder... 5-7-2011

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief