Functioneren Koninklijke Marechaussee

Gepubliceerd op: 27-2-2018

Kamerstuk 30 176
Functioneren Koninklijke Marechaussee
Nr. 36

BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 februari 2018

Met deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen binnen de pilot «adaptief aan de grens» die wordt uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee (KMar).

In de zomer van 2017 zijn door leden van de fracties van de PVV, SP en VVD vragen gesteld (Aanhangsel Handelingen II 2016/17, nrs. 2707, 2558 en 2557) over de «burgerreservist» die aan de grens is ingezet. Door mijn voorganger is destijds aangegeven dat deze nieuwe aanpak een pilot betrof die past binnen de beleidsintensivering reservisten die medio 2014 is ingezet. Met deze pilot wil de KMar onderzoeken of het mogelijk is de personele capaciteit ten behoeve van de eerstelijns grenscontrole te vergroten en te flexibiliseren.

Zoals u weet is extra budget beschikbaar gesteld voor extra capaciteit van de KMar voor de uitvoering van het grenstoezicht in Nederland. Het traject van werving, selectie, en opleiding van meer vast aangesteld militair KMar-personeel vraagt vanzelfsprekend tijd. Om deze tijd te overbruggen en om pieken aan de grens te kunnen opvangen, zal de KMar de pilot «adaptief aan de grens» uitbreiden. Naast reservisten zal in de pilot ook gebruik worden gemaakt van burgers in het eerstelijns grensproces. Een internationale benchmark leert dat de inzet van burgers goed werkt als de tweedelijns capaciteit op orde is. Door het creëren van een flexibele schil vergroot de KMar haar adaptieve vermogen aan de grens. De pilot zal beginnen op Schiphol. Later zullen Eindhoven Airport en Rotterdam-The Hague Airport volgen.

De flexibele capaciteit zal bestaan uit 120 nieuwe tijdelijke medewerkers die alleen worden ingezet voor eerstelijns grenscontroletaken. De medewerkers worden voor de duur van de pilot additioneel ingehuurd. Deze extra tijdelijke capaciteit is bovenop de capaciteit van de KMar. Van verdringing van reguliere medewerkers is dus geen sprake. Met deze flexibele schil verwacht de KMar piekmomenten aan de grens beter op te kunnen vangen. In samenwerking met een civiele partner is voor deze ambtenaren in tijdelijke dienst van de KMar een werving- en selectietraject opgezet. Na dat traject volgt een opleiding tot eerstelijns grensbewaker. Deze grensbewaker zal in uniform en ongewapend werkzaam zijn. Uiteraard is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de grens de beschikbaarheid van ervaren beroepscollegae te allen tijde gegarandeerd.

Deze pilot heeft een looptijd van twee jaar. Afhankelijk van de resultaten van deze pilot zal worden bezien of het aanbeveling verdient deze werkvorm een structureel karakter te geven. Ik hecht er aan te benadrukken dat in deze pilot kwaliteit voor kwantiteit gaat. Er zullen dan ook geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit van het werk en aan de veiligheid aan de grens.

De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten

De Staatssecretaris van Defensie,
B. Visser

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief