Stichting Marechaussee Contact

Opgericht 24 oktober 1977 te Buren (Gld)

De Stichting Marechaussee Contact (SMC) is opgericht om een muur van vrienden te vormen rond de Koninklijke Marechaussee. Toegankelijk voor iedereen, die op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen van het Wapen. Het SMC-embleem staat voor de gendarmeriegedachte (de granaat), de verbondenheid met en de trouw aan het Koningshuis (de kroon) en de bereden oorsprong (het hoefijzer).

Doelstelling

Het levendig houden van de belangstelling voor en de verbondenheid met de Koninklijke Marechaussee en het onderhouden of hernieuwen van vriendschappelijke contacten tussen hen die als militair of burger bij het Wapen, Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee en/of Korps Politietroepen dienen of gediend hebben. De SMC organiseert jaarlijks twee grote reünies, verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen. Bovendien assisteert de SMC bij het organiseren van lichtingsreünies.

Uit de Statuten van de Stichting wordt het volgende aangehaald:

NAAM, ZETEL EN DUUR.  

Artikel 1.  
1. De stichting draagt de naam: STICHTING MARECHAUSSEE CONTACT.  
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Buren.  
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL.  

Artikel 2.  
1. De stichting heeft ten doel de ideële belangenbehartiging van de nader te noemen groepen van begunstigers, als bedoeld in artikel 9 door:  
a. het onderhouden en vernieuwen van vriendschappelijke en kameraadschappelijke contacten tussen hen die werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest bij het Wapen der Koninklijke marechaussee, Korps Militaire Politie/ Koninklijke marechaussee en Korps Politietroepen;
b. het levendig houden van de belangstelling voor en de verbondenheid met het Wapen der Koninklijke marechaussee en de nauw daarbij betrokken instellingen, 
en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.  

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  
a. het organiseren van contactbijeenkomsten en reünies;  
b. het deelnemen aan te houden herdenkingen;  
c. het bevorderen van het onderlinge medeleven bij onderscheidene gebeurtenissen;  
d. het aandacht schenken aan hoogtijdagen van het Wapen;
e. het uitgeven van een informatieperiodiek;
f. het in stand houden van een website;
g. het ondersteunen van de Veteranenzorg binnen de Koninklijke Marechaussee;
h. het geven van voorlichting en informatie;

Verder wordt het volgende uit de Statuten aangehaald:

 Artikel 9. 

1. De stichting kent begunstigers. 

2. Als begunstiger kan bij besluit van het bestuur worden toegelaten, degene, die als militair, dan wel als burgerambtenaar bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee werkzaam is of is geweest. Voorts kunnen bij besluit van het bestuur worden toegelaten, degene die als militair, dan wel als burgerambtenaar werkzaam waren bij het voormalig Korps Politietroepen dan wel bij het voormalig Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee.

3. Begunstiger kan tevens zijn de weduwe/weduwnaar/ achtergebleven partner van degene, als bedoeld onder 2 van dit artikel. 

4. Als begunstiger kunnen verder worden toegelaten zij die niet behoren tot de personen genoemd onder 2 en 3 van dit artikel, doch die op grond van hun verdiensten voor het Wapen der Koninklijke Marechaussee dan wel voor de voormalige korpsen Politietroepen en Militaire Politie/ Koninklijke Marechaussee en/of een of meer daaruit voortvloeiende verenigingen of stichtingen werkzaamheden verrichten of hebben verricht, dan wel zeer grote belangstelling tonen voor en zich emotioneel verbonden weten met het Wapen der Koninklijke Marechaussee. Een en ander te beoordelen door het bestuur.

Begunstiger van de SMC

U bent begunstiger voor € 15,= per jaar *).
Dit kan eenvoudig door gebruik te maken van het formulier dat u vindt op de pagina "Aanmelden SMC" op deze website.

Aantal begunstigers

Per 30 september 2020: 2412 (1 januari 2006: 3406)

*)

Met ingang van 1 januari 2012 is de bijdrage vastgesteld op:
minimaal  € 15,00   - voor begunstigers wonende in Nederland
minimaal  €   7,50  - voor de partners van de ons ontvallen begunstigers
minimaal  € 20,00   - voor begunstigers wonende buiten Nederland (i.v.m. het kostenaspect)
 

Reünievereniging Marechaussee Contact (RVMC)

In het kader van de Raamregeling Reüniefaciliteiten  (Ministerie van Defensie 2010) is in 2013, onder de paraplu van de Stichting Marechaussee Contact,  een reünievereniging opgericht. Post-actieve marechaussees en KMar-veteranen zijn als zij begunstiger zijn van onze stichting ook (om niet) lid van deze vereniging. Achtergrond van deze oprichting is dat dit de enige manier is om aanspraak te kunnen maken op formele faciliteiten ten behoeve van het organiseren van een reünie. Voor het overige conformeert RVMC zich volledig aan de doelen die SMC nastreeft. 

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief