Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Terugblik Reünie van Indiëgangers (“Boerma / Plaizier” / MP III) 23 juni 2016

Een 20-tal reünisten die gediend hebben in het voormalig Nederlands-Indië (inclusief Nieuw Guinea), Korea en Engeland bij het Korps Militaire Politie, het Wapen der Koninklijke Marechaussee, dan wel bij het Korps Politietroepen, waren op deze mooie zomerse dag met hun echtgenote of begeleider aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomst in het Congres en Reüniecentrum 'Kumpulan' in Bronbeek.

De bezoekers werden, evenals in voorgaande jaren, bij de ingang van de 'Kumpulan' begroet door Indië-veteraan en SMC-er Charles Besançon.

2016 Boerma pl gezellig samenzijn

Na inleidende woorden van Frans Meijer (die de zieke Roel Gras verving) heette brigade-generaal b.d. Jack Vlaming, voorzitter van de Stichting Marechaussee Contact, in zijn toespraak de aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom voor kolonel D. Noort (vertegenwoordiger van CKMAR), de dames Plaizier (dochters van de heer Plaizier) en de standhouders. Indiëveteraan Arie van Veen en zijn echtgenote waren door persoonlijke omstandigheden niet in de gelegenheid aanwezig te zijn. Vlaming bedankte de afwezige voorzitter van de reünievereniging, Roel Gras, voor het vele werk dat is voorafgegaan aan de voorbereiding van deze dag. Tevens een speciaal woord van dank voor Jaap Smit en Frans Meijer.

Na zijn inleiding sprak Vlaming over de gebeurtenissen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Zijn toespraak kunt u hier lezen.  

Na de toespraak werden de 22 in het afgelopen jaar overleden sobats herdacht. Frans Meijer las hun namen voor. Hierop werd een moment stilte in acht genomen.

 2016 Boerma pl herdenking

Bij het KNIL-monument werd een krans gelegd door de heren Cor de Boer en Leo van de Veer. Opperwachtmeester Paul van der Schoot van het Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee bracht het signaal 'Taptoe Infanterie' gevolgd door het spelen van twee coupletten van het Wilhelmus. De buitenplechtigheid werd besloten met een defilé.

Na de traditionele Indische rijstmaaltijd was er nog ruim de gelegenheid voor de deelnemers om van gedachten te wisselen. Cor de Boer bedankte namens allen met name Roel Gras voor het nu maar ook in voorgaande jaren zo uitstekend regelen van deze bijeenkomst. Zijn woorden werden onderstreept door een naar hem te sturen door allen ondertekende kaart. Tegen 15.00 uur ging de laatste deelnemer huiswaarts. Wederom kon worden teruggekeken op een fijne Reünie in Bronbeek.

Meer foto's in ons website-album.

Lees verder... 24-6-2016

Terugblik gezellige contactmiddag Badhoevedorp

Ruim 50 begunstigers troffen elkaar op 25 mei bij de jaarlijkse SMC-reünie op de Koningin Maxima kazerne in Badhoevedorp.

KMK 2014Jaap Smit heette iedereen welkom bij de entree. En de vervanger van Roel Gras (geveld door ischias) - Frans Meijer - sprak de deelnemers toe. Hij dankte het kazernecommando voor hun gastvrijheid, al weer voor het derde jaar. En Roel Gras viel buiten beterschap een luid applaus ten deel. Naast aandacht voor de ernstige zieken, de SMC-penningmeester Eelco Bouwman en SMC-coryfee Arie van Veen, werd een moment stilte gehouden na het oplezen van de namen van de overledenen uit het oude District Noord-Holland: J.W. Dekker, J. Gille, P.N. Molenaar, J.C. Schouten, B.J. Versluis en J. Wakker.

Aoo Theo van der Meulen bracht iedereen vervolgens naar de filmzaal en verzorgde in woord (lezing) en gebaar (filmpjes) inzake Schiphol-items, mensensmokkel, begeleiding bij uitzettingen en Frontex of te wel de internationale KMar-bijdrage bij het reguleren van de vluchtelingenstromen uit Turkije in de Griekse wateren. Iedereen genoot van zijn bevlogenheid. Zelf de Franse Bodycup - zeg maar een soort spanlaken voor vlucht- en stampijgevaarlijke personen - werd geshowd. 

De aanwezige jongeren genoten van de oudere collegae om hen heen. Het werd een gezellig samenzijn. Een hapje en een drankje ontbraken niet. Na de voortreffelijke nassi-maaltijd waren om zeven uur alle stoelen weer leeg. 

Zie voor meer foto's onze fotogalery.

Lees verder... 27-5-2016

Terugblik bezoek EODD

SMC-bezoek aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) op 13 april 2016.

“Het zou me spijten als ik dit gemist had”

Dit was de veelzeggende reactie van één van de deelnemers aan het perfect georganiseerde SMC-bezoek aan de EODD in de sergeant-majoor Scheickkazerne in Soesterberg.

EODD apr 16

Roel Gras had ook dit evenement weer georganiseerd en het deed ons erg goed om Roel weer ‘als vanouds’ te zien optreden na zijn recente medische ‘dip’. 

De EODD is voortgekomen uit de drie afzonderlijke opruimingsdiensten van de Landmacht, Luchtmacht en Marine en beschikt na de verhuizing uit Culemborg over een modern complex waar elk jaar velen worden opgeleid als ‘verkenner’ of ‘ruimer’.  Dat opleiden is niet alleen voor defensiemedewerkers maar ook voor grote aantallen politiemensen die bij de meer dan 2000 (!) meldingen per jaar van verdachte pakjes, vermoedelijk oorlogstuig en geïmproviseerde explosieven, als ‘eerste filter’ optreden.

De EODD is een typische ‘mannenwereld’ hoewel er nu ook al enige vrouwelijke bommenruimers in dienst zijn. De grote verzameling ‘bommen en granaten’ waar men in Soesterberg over beschikt, trekt toch vooral de aandacht van de mannelijke bezoekers vanwege de vele ‘vernuftige’ constructies en uitvindingen waarmee al jarenlang de ene mens de andere mens zo effectief of geniepig mogelijk uit de weg probeert te ruimen.

Vele SMC-ers hadden nog wel uren kunnen doorbrengen in deze prachtige verzameling maar Roel Gras was onverbiddelijk: ‘de tijd is op’ waarna de deelnemers konden afmarcheren naar de goed verzorgde lunch in de Dumoulinkazerne.

Roel; wederom bedankt voor het organiseren van dit evenement !   

Klik hier voor een foto-impressie van deze bijeenkomst.

Lees verder... 17-4-2016

Terugblik contactmiddag Buren

Na een stille winterperiode opende SMC op 10 maart het seizoen met een contactmiddag. Voor deze gelegenheid waren 73 personen naar Buren gereisd.

museum 2016 nacht

Bij afwezigheid, vanwege vakantie, van de twee gastheren, (de museumdirecteur en de SMC-voorzitter) opende SMC-secretaris Pier Scholte, namens het bestuur, om 14.00 uur de bijeenkomst. Hij begroette de aanwezigen en bedankte Roel Gras, Jaap Smit en Cor de Boom voor de organisatie van deze middag. Pier somde de activiteiten voor 2016 op die deels al geregeld en deels in voorbereiding zijn. Pier: ‘Via de nieuwsbrief en op onze website wordt hierover geïnformeerd, als u elke zondagochtend nog geen nieuwsbrief ontvangt, geef dan uw mailadres aan ons door’.

Tijdens deze middag werd elders in het museum een vergadering van de reünievereniging RVMC gehouden. Er was verder geen vast programma, de deelnemers gingen hun eigen gang, bleven in de dependance om bij te praten, bezochten het museum of wandelden door Buren. Met een primabuffet eindigde de geslaagde middag.

Kijk hier voor een foto-impressie.

Lees verder... 16-3-2016

Contactdag Buren

Buren maart 2014Herinnering 

Op donderdag  10 maart a.s. vindt de jaarlijkse contactmiddag voor alle SMC begunstigers plaats in de dependance van het Museum Koninklijke Marechaussee in Buren.

Aanvang 14.00 uur,  kosten € 12,50 p.p. inclusief buffet.

Tijdens deze contactmiddag zal de Algemene Ledenvergadering  van de leden Reünievereniging SMC worden gehouden.

SMC

Lees verder... 18-1-2016

Terugblik AR

Op de mooie herfstdag van 29 oktober 2015 hield de Stichting Marechaussee Contact voor de 54ste keer haar jaarlijkse reünie. In principe bestemd voor oud-marechaussees die begunstiger van de stichting zijn, maar waar niet-begunstigers als gast van harte welkom zijn.

Een kleine driehonderd oud-marechaussees waren, vaak vergezeld van hun partner, naar Harskamp gekomen. Een Veluws dorp dat door oud-militairen onmiddellijk wordt geassocieerd met tijgeren onder mitrailleurvuur, handgranaten gooien en schieten op uit de grond tevoorschijn komende figuren. Maar ook het dorp waar al vele jaren in het lokale partycentrum ‘De Molen’ de jaarlijkse Algemene SMC-reünie wordt gehouden. Een reünie van een mix van oud-marechaussees, uitzonderlijk samengesteld uit voormalig dienstplichtigen en collega’s die voor hun beroep langer of korter dienst hadden gedaan bij de Marechaussee, 58 % van de reünisten hadden een dienstplichtige achtergrond en de overige 42 % een beroepsmatige. 

Al direct zat de sfeer er goed in, sommigen herkenden elkaar van heel vroeger en anderen bleken al regelmatig contact met elkaar te hebben. Om klokslag 10.30 nam Pier Scholte, SMC’s penningmeester, het woord. Hij verwelkomde de reünisten en gaf het woord aan SMC-voorzitter Jack Vlaming. Deze keek in zijn speech allereerst terug op het afgelopen jaar, een jaar waarin enkele bestuursleden geconfronteerd werden met ernstige ziekten en ons ook enkele trouwe reüniebezoekers ontvallen zijn. Hij wenste de zieken en hun achterban erg veel sterkte en verzocht de aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen voor de overleden SMC’ers. Later in zijn speech ging hij nader in op de ontwikkelingen bij de KMar en stond hij stil bij de toestand van achtereenvolgens het Marechausseemuseum en onze stichting. Het aantal begunstigers is nog steeds aanzienlijk, hoewel we als stichting wel met een teruggang te maken hebben, die mede veroorzaakt wordt door het ons ontvallen van Indiëgangers, die ooit met meer dan vierhonderd man deel uitmaakten van SMC. Na de aanwezigen geattendeerd te hebben op de mogelijkheid zich aan te melden voor de wekelijkse SMC-nieuwsbrief, wenst Jack Vlaming allen een aangename dag toe en overhandigde hij de oudste deelnemer, Marten Mobach, een fraai boeket. 54e AR - oudste deelnemer.

Met koffie, ’n drankje en iets later een stampottenbuffet, kwamen de gesprekken weer op gang, fotoalbums kwamen tevoorschijn, onderbroken door een informatieve presentatie van kapitein Te Riele over de manier van opleiden bij de KMar – wat Pier Scholte de opmerking ontlokte dat er niet zo veel veranderd was ‘ook wij gebruikten immers geen mobiele telefoons!’- kwam een eind aan een fijne reünie. Men ging naar huis met de overtuiging ‘Eens een marechaussee, altijd een marechaussee, dienstplichtig of beroeps doet er niet toe!’.

Fred Klijndijk heeft van deze dag een fotoserie gemaakt, ook is hier de toespraak van de voorzitter in te zien. In het decembernummer van Marechaussee Contact zal meer uitgebreid bij deze bijeenkomst worden stilgestaan.

Lees verder... 24-11-2015

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief