Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Terugblik Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2013

Op een mooie zonnige herfstdag werd op 4 oktober 2013 in Apeldoorn de 14e Veteranendag Koninklijke Marechaussee gehouden. Naar schatting waren bijna 900 veteranen en overige bezoekers aanwezig op deze gedenkwaardige dag op de Koning Willem III kazerne.

Vetdag KMar spandoek

Geleidelijk aan liep het vol in de enorme partytent, die dit jaar dwars op de kazerne-square was geplaatst. Hierdoor werd meer ruimte gekregen om al het materiaal op te stellen, zowel binnen als buiten.

Vetdag KMar 2013 LeijtensDe herdenkingsplechtigheid bij het monument voor gevallen en overleden veteranen werd ingeleid door Commandant der Koninklijke Marechaussee (CKMar), luitenant-generaal dr. Hans Leijtens. Aandachtig werd geluisterd door de aanwezigen bestaande uit oorlogs- en vredesmissieveteranen, actieven met vredesmissie-ervaring, de standaardwacht der KMar, het Trompetterkorps, studenten en overige autoriteiten en genodigden, waaronder luitenant-generaal b.d. Ted Meines en de burgemeester van Apeldoorn, John Berends.

Leijtens: 'Wij gedenken vandaag onze gevallen collega's en koesteren daarmee de herinnering aan de leden van de Koninklijke Marechaussee, het Korps Politietroepen en het Korps Militaire Politie. Wij gedenken de collega’s die we hebben verloren in de Tweede Wereldoorlog, in Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea. Wij gedenken óók onze collega’s die in recenter jaren het leven hebben gelaten in voormalig Joegoslavië, de Sinaï, Angola en Irak'.

Vetdag KMar 2013 studenten'Defensie is de laatste weken vooral in het nieuws geweest in verband met de rijksbegroting, waarbij het vooral om ging om geld. Gelukkig klinkt naast al die financiële discussies ook steeds duidelijker een ander geluid. Het is de stem van politici, analisten en ook van militairen. Het is de stem die vertelt dat je militairen tekort doet als je hun inzet alleen ziet als kostenpost. En dat je daarmee heel ons land tekort doet. Onze huidige minister verwoordde het mooi op Prinsjesdag. Zij zei: Defensie is geen luxe, maar een fundamentele investering in onze vrijheid, veiligheid en welvaart', aldus Leijtens. 'Maar de grootste investering draait niet om geld. De grootste investering komt namelijk niet uit de staatskas. De grootste investering wordt geleverd door de militairen zelf. De mannen en vrouwen die de kracht van hun eigen leven geven in het belang van Nederland. Zij gingen én gaan voor ons allemaal naar situaties en gevaren waar anderen voor zouden vluchten'.

De volledige tekst van deze toespraak van kunt u teruglezen op de SMC-website.

Vetdag KMar gezellig samenzijnDoor de veteranen Henk Volders (Indië) en Jan de Vlaming (Vredesmissie) werd bij het monument een krans gelegd, terwijl de nationale driekleur werd gehesen door Cor Vogelaar en Cees van Ingen (Libanon Veteranen).

De aanwezigen kregen vervolgens de gelegenheid te defileren langs het monument en de krans. De plechtigheid werd opgeluisterd door gepaste muziek uitgevoerd door het Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee. 

In de tent waren tal van stands aanwezig, waaronder ook die van het KMar museum en de SMC. Buiten de tent was een diversiteit aan KMar voertuigen opgesteld. De bereden brigade was aanwezig terwijl de re-enactmenten groepen over het terrein patrouilleerden.

Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2013 was een geslaagde dag waarop de herdenking van gevallen collega's centraal stond. Maar ook geslaagd als ontmoetingsdag waar alle sobats, vrienden, collegae en anderen elkaar wederom in saamhorigheid konden ontmoeten. De dag werd besloten met een traditionele rijstmaaltijd.

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.

Lees verder... 4-10-2013

Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III

De jaarlijkse Indië-reünie en herdenking ‘Boerma-Plaizier - MP III’ werd op 13 juni 2013 zoals gebruikelijk gehouden in Bronbeek en werd bijgewoond door ruim 90 belangstellenden.

Indie reunie Bronbeek 2013De bezoekers werden, evenals in voorgaande jaren, bij de ingang van de 'Kumpulan' begroet door Indië-veteraan en SMC-er Charles Besançon.

Na inleidende woorden van Roel Gras, voorzitter reünie-commissie SMC, heette luitenant-kolonel KMar b.d. Frans Meijer, voorzitter van de Commissie Veteranen SMC, in zijn toespraak de aanwezigen van harte welkom, met name kolonel V.B. Egbers en majoor KMar F. Spruijt namens de KMar, kolonel Michiel C. Dulfer, Commandant KTOMM Bronbeek, brigade-generaal b.d. drs A.D. Vriezen en mevrouw L.C. Plaizier - Flippo. Hij bedankte de reüniecommissie o.l.v. Roel Gras voor het vele werk dat is voorafgegaan aan de voorbereiding van deze dag.

Na zijn inleiding sprak Meijer over de gebeurtenissen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden met als hoogtepunt de inhuldiging op 30 april. 'Het werd een oranje dag met een nassaublauw tintje. De KMar leverde voor, tijdens en na de troonswisseling, zowel zichtbaar als onzichtbaar een belangrijke bijdrage: bewaken en beveiligen, opsporing, ordehandhaving, verkeersbegeleiding, bijstand aan politie en ceremoniële diensten. De SMC had graag twee oudere KMar-veteranen een plaatsje in de kerk gegund. Niemand van ons - hier aanwezig - is er geweest. Jammer. Het Veteraneninstituut heeft de totaal 20 veteranen aangewezen'', aldus Meijer. Hij besloot zijn toespraak met de hoop enkelen van de aanwezigen weer te treffen op de Veteranendag op 29 juni en op zaterdag 7 september bij het Indië-monument in Roermond. Klik hier om de volledige tekst van de toespraak te lezen.

Indie reunie Bronbeek 2013 2Na de toespraak werden de in het afgelopen jaar overleden sobats herdacht. SMC- en Indiëveteraan Arie van Veen las 24 namen voor van degenen die ons zijn ontvallen gedurende 2012/2013, waarop een moment stilte in acht werd genomen. Opperwachtmeester Paul van der Schoot van het Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee bracht het signaal 'Geeft acht'.

Aansluitend volgde de kranslegging door de heren T.M.J. Moors en J.W. Appel bij het KNIL-monument. Bij het monument werd één minuut stilte in acht genomen. Daarna klonk het signaal 'Voorwaarts', werd de vlag gehesen en werd het Wilhelmus gespeeld. Hierna volgde het defilé.

Na de plechtigheid werd door Indië-veteraan Laurens van Schaik een eigen werk 'Sobat' voorgedragen. Deze voordracht kunt u hier teruglezen.

Na de traditionele rijstmaaltijd was er nog ruim de gelegenheid voor de deelnemers om van gedachten te wisselen. Ondanks het steeds geringer wordende aantal sobats, werd teruggekeken op een fijne Reünie in Bronbeek.

Op onze pagina Reünies vind u een foto-impressie van deze dag.

SMC

Lees verder... 13-6-2013

Terugblik SMC-contactmiddag 'Amsterdam-Badhoevedorp'

Op 15 mei 2013 werd de jaarlijkse SMC-contactmiddag gehouden in het KEK gebouw op het terrein van de voormalige brigade KMar Badhoevedorp.

Voorzitter van de Reüniecommissie, Roel Gras, sprak een welkomstwoord aan de 43 SMC-begunstigers die zich hadden aangemeld voor deze bijeenkomst. Een moment stilte werd gehouden voor een viertal vrienden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, te weten de heren J. Waalwijk (25-2-2012), F.L. Bron (13-6-2012), J.W.D. Bussing (25-1-2013) en E. van der Heijden (25-2-2013).

Contactdag SMC 2013 Badhoevedorp samenzijn
tijd om bij te praten

Namens de Districtscommandant Schiphol was aanwezig majoor Joost de Bruyn, brigadecommandant BOOD (brigade operationele ondersteuning district) tevens kazernecommandant van de nieuwe kazerne, alsmede brigadeadjudant Eric Kortland. Roel Gras verzocht hen de dank aan de Districtscommandant over te brengen voor het in de gelegenheid stellen van locatie in Badhoevedorp voor deze SMC-bijeenkomst.

Sedert mei 2009 wordt de Contactmiddag 'Amsterdam', zoals de bijeenkomst voorheen werd genoemd, gehouden op het terrein van de voormalige brigade Badhoevedorp. Na de sluiting van de Amsterdamse locatie 'Robert Koch' in 2007 is deze bijeenkomst bekend onder de huidige naam 'Amsterdam/Badhoevedorp'. Het is moeilijk precies na te gaan wanneer voor het eerst de 'contactmiddag Amsterdam' is gehouden. In de zestiger jaren, van de vorige eeuw, wellicht zelfs eerder, werden reeds informele contactdagen voor personeel in het toenmalig District Amsterdam gehouden op locatie 'Robert Koch' onder regie van SMC-coryfee Arie van Veen. Na de oprichting van de SMC in 1977 is meer structuur in de bijeenkomsten gebracht.

De Reüniecommissie wil overigens benadrukken dat deze Contactmiddag niet slechts voor 'oud-Amsterdammers' bedoeld is. Net als bij alle overige SMC-contactmiddagen zijn alle begunstigers van harte welkom.

Contactdag SMC 2013 Badhoevedorp BEg
gereed om uit te rukken

De KMar locatie in Badhoevedorp is voor de SMC-ers wel zeer bijzonder. Men ziet de jonge KMar collega's om zich heen en kan eventueel kennis met hen maken. De jonge collega's waren in grote getale aanwezig van de OE, AE en ME (respectievelijk Ondersteunende- Arrestatie- en Mobiele Eenheid) van het District.

Wederom was het vandaag een prima dag met een goed Reüniegevoel waarop veel werd bijgepraat. De dag werd besloten met een voortreffelijke, door Paresto bereide, rijstmaaltijd. 

Volgend jaar zal deze mooie locatie in Badhoevedorp ontruimd zijn en zal men intrek hebben genomen in de nieuwe Koningin Máxima kazerne. De officiële opening wordt eind van dit jaar verricht door de Koningin. De reüniecommissie hoopt op de mogelijkheid dat de volgende bijeenkomst misschien in de nieuwe kazerne kan worden gehouden. 

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.   

Lees verder... 15-5-2013

Terugblik SMC Contactmiddag Buren 14 maart 2013

Terwijl af en toe enkele sporadische sneeuwvlokjes hun best deden om het pittoreske plaatsje Buren van een wit laagje te voorzien, wat niet lukte, arriveerden bijna vijfenzeventig personen in de dependance van het Marechausseemuseum voor SMC’s eigen lentebode, de jaarlijkse contactmiddag in Buren.

Contactdag Buren 2013Deze traditioneel eerste SMC-activiteit van het jaar trok meer bezoekers dan ooit tevoren. Ook al omdat een aantal oud-dienstplichtigen van de lichting 1955-3 deze bijeenkomst gekozen hadden voor een eigen reünieachtige ontmoeting.

Na het welkomstwoord van Roel Gras, voorzitter van de SMC-reüniecommissie, en een korte introductie over  actuele museum- aangelegenheden door  museumdirecteur Jack Vlaming begon een gezellige bijeenkomst zonder programma, die werd beëindigd met een uitstekend koud en warm buffet.

Tussentijds maakten vele aanwezigen gebruik van de mogelijkheid het museum te bezoeken en kennis te nemen van de vernieuwingen die deels uitgevoerd en deels in uitvoering zijn.  Wat SMC betreft kan de lente beginnen, de kop van het activiteitenseizoen is er af en wel op een plezierige manier dankzij een geslaagde contactmiddag.

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.

Lees verder... 16-3-2013

Terugblik MFO-KMar Reünie

Op 17 november 2012 heeft voor de eerste keer onder auspiciën van de SMC een reünie plaatsgevonden van KMar-personeel dat dienst heeft gedaan bij de Multinational Force and Observers (MFO).

De reünie vond plaats in het KEK-gebouw van de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. Ruim 120 MFO-ers en andere genodigden hadden gevolg gegeven aan de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

MFO reunie nov 12 Gras
Voorzitter SMC Reüniecommissie, Roel Gras

Voorzitter van de SMC-reüniecommissie, Roel Gras, leidde met een welkomstwoord deze MFO-KMar reünie in en gaf daarna het woord aan brigade-generaal KMar b.d. Jack Vlaming, voorzitter SMC, die een speciaal woord van welkom had voor het bestuur van de Identiteitsgroep Steenrode Baretten, vertegenwoordigd door de heren Jacobsz en van Gelden en mevrouw Akerboom. Ook een speciaal woord van welkom voor de heer Vink en zijn collega, die namens het Veteranen Instituut hier aanwezig waren.

MFO reunie nov 12 Vlaming
Voorzitter SMC, Jack Vlaming

De heer Vlaming gaf een boeiend betoog over de periode 1982 tot 1995 toen Nederland een bijdrage leverde aan de MFO in het Midden-Oosten en daarmee aan het handhaven van de vrede in dat deel van de wereld. Een vrede die zeer broos is, zoals deze week ook weer heel nadrukkelijk is gebleken, aldus Vlaming.

Hij memoreerde Jacco Westendorp die op 8 december 1994 bij een verkeersongeval op de weg van Sharm El Sheik naar Eilath, acht kilometer ten zuiden van Nuweiba, om het leven kwam. In de achter ons liggende jaren zijn ons ook andere collega's ontvallen die samen met ons in de Sinaï hebben gediend. Hierop verzocht Vlaming de aanwezigen de houding aan te nemen en één minuut stilte in acht te nemen.

MFO reunie nov 12 genodigden

Vlaming vervolgde: 'Het werken in zo’n internationale omgeving was voor ons als marechaussees zeer leerzaam. We leerden onder andere dat we op onze strepen moesten staan als een commandant van een ander contingent een eigen onderzoek wilde instellen, de zogenaamde Board of Inquiry, om zo een onderzoek door en namens de Force Military Police Unit te voorkomen.'

Tenslotte memoreerde hij dat velen van ons hebben elkaar een tijd niet hebben gezien. 'Velen van ons schrijven zich ook niet in voor de door jaarlijkse door de ISB georganiseerde reünies. Regelmatig bereikte ons als bestuur van de SMC en mij als oud PM de wens om toch weer een keer bijeen te komen. Vandaag geven we invulling aan die verzoeken. Niet om een concurrent te worden van de ISB, maar om tegemoet te komen aan de veelvuldig geuite wens', aldus Vlaming.

De gehele toespraak van de heer Vlaming kunt u hier teruglezen.

Na de toespraak zochten de oud-collega's elkaar op om de vele herinneringen aan de MFO-periode uit te wisselen. In de grote zaal van het KEK-gebouw werden onafgebroken videobeelden vertoond van het missiegebied destijds.

De reünie werd na een voortreffelijke rijstmaaltijd voortgezet, waarbij men tevens de winkel van FSZ kon bezoeken.

Deze dag ademde kameraadschap en saamhorigheid en heeft zeker aan de gestelde verwachting voldaan.

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.

SMC

Lees verder... 17-11-2012

Terugblik 51e Algemene Reünie SMC

Op 11 oktober 2012 werd de 51e Algemene Reünie van de Stichting Marechaussee Contact gehouden in Partycentrum ‘De Molen’ in Harskamp. Ruim 300 begunstigers hadden, veelal samen met hun partner, gevolg gegeven aan de uitnodiging deze reünie bij te wonen.

De voorzitter, brigade-generaal der Koninklijke Marechaussee b.d., Jack Vlaming opende de reünie om 10.45 uur met een toespraak, waarin hij mede namens de overige leden van het bestuur van de SMC allen van harte welkom heette, met een speciaal woord van welkom aan de oud-bestuursleden, de standhouders van SMC met Cor de Boom, Museum, Stichting Veteraneninstituut en de re-enactmentgroep Parate Marechaussee en de oudste aanwezige begunstiger, Jan Wakker (1918).

SMC 51e reunie 1

Voorzitter deelt mede dat de Commandant van het Wapen helaas niet aanwezig kon zijn. Hij werd vandaag vertegenwoordigd door majoor Berry Meijer. Luitenant-generaal Leijtens heeft mij wel gevraagd u namens hem te groeten, hij wenst ons een zeer geslaagde bijeenkomst toe.

‘Fijn dat we ook dit jaar weer met zo velen aanwezig zijn. Tegelijkertijd missen we ook enkele trouwe bezoekers omdat zij door ziekte niet kunnen komen. Ook zijn ons in het laatste jaar veel collegae en vrienden ontvallen. Ik verzoek u hen staande te herdenken”, aldus de voorzitter.

Op hetzelfde moment werd in Apeldoorn door de heren Dick Tegel en Cees van Ingen namens de SMC een krans gelegd bij ons monument voor de ingang van de KW III-kazerne. Na het in acht nemen van een minuut stilte vervolgde de voorzitter zijn toespraak.

Positie van het Wapen
Voorzitter memoreert de positie van ons Wapen. 'Op dit moment is het afstoten van de KBK nog een onderwerp van studie. Niet alle aldaar thans gelegerde eenheden kunnen elders worden ondergebracht. Voor zover nu bekend zal de Staf van het Wapen en de overige eenheden zeker tot medio 2013 in dat complex blijven. Het district Landelijke en Buitenlandse Eenheden zal op termijn verhuizen naar de KW III-kazerne, op dit moment vinden aldaar veel bouwwerkzaamheden plaats. Vanmiddag zal kap b.d. De Ruiter u daar meer over vertellen', aldus de heer Vlaming.

Over ons tijdschrift Marechaussee Contact: 'Begin dit jaar zijn we voor wat betreft het uitgeven van Marechaussee Contact geheel op ons zelf aangewezen. Na ruim 11 jaar heeft CKMAR noodgedwongen de samenwerking moeten beëindigen. Inmiddels hebben we vier nummers van ons nieuwe blad uitgegeven en ligt het vijfde nummer bij de drukker. De reacties zijn tot nu toe zeer positief, voor de redactie een grote opsteker'. Vlaming: 'De website krijgt iedere maand meer bezoekers (thans meer dan 5000 unieke bezoekers per maand), een ideaal medium om snel hier en elders informatie over ons Wapen en de SMC te verstrekken'.

Toestand museum
'De laatste jaren heb ik ook aandacht besteed aan de situatie rond ons museum', aldus voorzitter en vervolgt: 'Vanaf begin dit jaar ben ik aan het museum verbonden, eerst als adjunct-directeur, op 1 oktober jl. heb ik Stan Klijnhout als directeur opgevolgd. Vanaf deze plaats wil ik Stan Klijnhout danken voor alles wat hij voor ons museum heeft gedaan. Ondanks de steeds maar weer terugkerende discussie over de inbedding van ons museum kan gelukkig worden gesteld dat het nog steeds goed gaat met ons museum. Vorig jaar telde het museum ruim 17.000 bezoekers, dit jaar zal dit aantal vermoedelijk ondanks de recessie toch wel worden gehaald. Ook op professioneel gebied gaat het steeds beter met het museum.  Het Marechausseemuseum mag zich sinds 7 december 2005 Geregistreerd Museum noemen. In dit museumregister worden alleen musea opgenomen wanneer aan de gestelde basiseisen (op beleid- en collectieniveau) is voldaan'.

Vlaming: 'Wij kunnen als Stichting weer terugzien op een goed jaar. De door de reüniecommissie georganiseerde evenementen zijn goed bezocht en ook de nog komende evenementen zijn al vrijwel volgeboekt. Vanaf deze plaats wil ik de reüniecommissie hartelijk danken voor hun werkzaamheden. Tenslotte wil ik de andere bestuursleden en hun medewerkers danken voor de ook weer in het achter ons liggende jaar getoonde inzet. Veel werk is op allerlei gebied verzet. Het is een voorrecht om met dit team te mogen werken!'

De toespraak van de voorzitter is in zijn geheel terug te lezen op de pagina 'toespraken' van deze website.

SMC 51e reunie 2
gezellig samenzijn

Roel Gras, voorzitter van de Reüniecommissie, doet hierna nog enkele mededelingen van huishoudelijke aard en onder het genot van een drankje kwamen de boeiende gesprekken van vroeger weer op gang.

De sfeer tijdens deze reünie was zoals bij elke reünie geweldig. Herinneringen, al dan niet ondersteund met fotoboeken, aan de tijd bij het Wapen werden in overvloed uitgewisseld.

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.

SMC

Lees verder... 11-10-2012

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief