Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Terugblik reünie 'Carib' in museum KMar

Ruim twintig personen kwamen  op 10 april bijeen in de dependance van het Marechausseemuseum voor een jaarlijkse reünie.

Carib reunie 2014

Betrokkenen werden verwelkomd door  Roel Gras, voorzitter van de SMC reüniecommissie alsmede door de directeur van het museum, brigade-generaal b.d. Jack Vlaming.

De groep heeft genoten van de doorlopende diashow, het bezoek aan de depots van het museum, de voortreffelijke lunch en het bezoek aan het museum zelf. Een geslaagde en heel gezellige bijeenkomst, ondanks het geringe aantal aanmeldingen.

Meer foto's op onze foto-pagina.

Lees verder... 11-4-2014

Veteranendag KMar met feestelijk tintje / Algemene reünie SMC 2014

Ons Wapen viert haar tweehonderdjarig bestaan. Dit was voor CKMar aanleiding om de Veteranendag KMar op een bijzondere wijze te houden op vrijdag 3 oktober 2014 op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn.

Vetdag KMar 2010 gezellig samenzijn

Deze dag zal worden opgesplits in twee delen, namelijk: de vertrouwde Veteranendag KMar met kranslegging, echtgenotes en lunch tot circa 14.00 uur en in de middag de reünie van postactieven, burgerwerknemers, dienstplichtigen, bbt-ers, enz. uit het verleden tot 18.00 uur. Het is de bedoeling dat omstreeks 14.00 uur beide evenementen in elkaar over gaan. 

Deze bijzondere reünie vindt plaats zonder echtgenotes of partners en kan maximaal 1500 personen omvatten. Noteer deze dag alvast in uw agenda. Nadere informatie en de wijze van aanmelden volgen.

Algemene reünie SMC 2014
Het SMC-bestuur heeft gemeend de jaarlijkse algemene reünie door te laten gaan op donderdag 30 oktober 2014 in ‘De Molen’ in Harskamp. Verdere informatie volgt te gelegener tijd op deze website, nieuwsbrief en in ons blad Marechaussee Contact.

Bron : KMar/SMC

Lees verder... 4-4-2014

Terugblik SMC Contactmiddag Buren 2014

SMC-seizoen 2014 begonnen met contactmiddag in Buren

Vorig jaar begon het verslag van de traditionele Burense SMC-contactmiddag met de vermelding van sneeuwvlokken die op het mooie stadje neerdaalden… op 13 maart 2014, precies één jaar en één dag  later, was het bijna zomer in De Betuwe met 18 graden! Van heinde en verre kwamen SMC-begunstigers, sommigen met hun partner, naar de dependance van het Marechausseemuseum. 

Contactmiddag Buren 2014Vanwege plezierige familieomstandigheden was  SMC-voorzitter  brigade-generaal b.d. Jack Vlaming, verhinderd. Dus geen nieuwtjes van het museumteam en geen SMC-informatie. In zijn plaats verwelkomde SMC-penningmeester Eelco Bouwman de aanwezigen.  Hij lichtte toe waarom er deze middag ook een vergadering van de SMC-reünievereniging gehouden zou worden.

Nadat Roel Gras nog even het middagprogramma bekend maakte vertrokken de verenigingsleden naar de vergaderkamer van het museum. De ‘rest’  kon kiezen uit een wandeling door Buren, een bezoek aan het museum of  gezellig bijpraten in de dependance. Mits ze maar op tijd terug zouden zijn voor het afsluitende buffet.

De veteranen en postactieven van de reünievereniging voegden zich al vrij snel weer bij de anderen en om half vijf  kon Roel Gras aankondigen dat het buffet gereed stond.

Samen eten bleek ook nu weer en mooie gelegenheid om nader kennis te maken en Marechaussee-ervaringen uit te wisselen. Waarbij het maar weer eens opviel dat SMC een bijzondere ‘club ‘ is. Het blijft mooi dat oud-beroeps marechaussees en hun oud-dienstplichtige collega’s op zo’n prettige manier bij elkaar kunnen zijn.

Klik hier voor een foto-impressie van deze bijeenkomst.

SMC

Lees verder... 14-3-2014

Reünie Caribisch Gebied, Suriname en Haïti

Als vervolg op de geslaagde reünie in september 2012, is ook dit jaar weer een reünie gepland voor KMar-personeel dat uitgezonden is, dan wel uitgezonden is geweest naar het Caribisch gebied, Suriname en Haïti. Deze reünie – waarbij uiteraard ook de partners welkom zijn - zal worden gehouden op donderdag, 10 april 2014 in de dependance van het Marechausseemuseum, Weeshuiswal 4, 4116 BR Buren.

Buren maart 2014Het programma is als volgt:

10.00 – 10.30 uur: aankomst en ontvangst met koffie/thee en gebak 

10.30 – 10.45 uur: opening en welkomstwoord 

12.30 - 13.00 uur: lunch

ca 16.00 uur: einde reünie

De kosten van deelname aan deze reünie bedragen € 10,00 p.p. inclusief de (broodjes)lunch doch exclusief drankjes; deze zijn voor eigen rekening.  

Aanmelding geschiedt door overschrijving van de bedragen op ING-bankrekening IBAN: NL22  INGB 0007 5300 25 t.n.v. Reünievereniging Marechaussee Contact, Walstro 33, 1273 BH Huizen, o.v.v.  'Reünie 10/4'.

Uw bijdrage dient uiterlijk 2 april 2014 te zijn bijgeschreven. Bij internetbankieren graag uw volledig adres vermelden. Deelnemers aan deze reünie hebben tevens gratis toegang tot het museum. Zaken die u eventueel aan het museum wilt schenken kunt u, voorzien van naam en adres, meenemen en afgeven.

Lees verder... 10-1-2014

SMC-Contactmiddag in het Marechausseemuseum te Buren

De jaarlijkse SMC-contactmiddag in de dependance van het Marechausseemuseum te Buren zal plaats vinden op donderdag 13 maart 2014. Adres Weeshuiswal 4 (niet in het museum).

De belangstelling voor deze middag in ons museum is groot en vindt zoals gebruikelijk plaats in de gezellige dependance. Het is ieder jaar weer een verrassing wat er weer nieuw is of wat zich gewijzigd heeft in het museum.  

Museum Dependance.JPG
Het programma voor deze middag is als volgt

13.30 uur  :  aankomst en ontvangst met koffie/thee en cake 

14.00 uur  :  welkomstwoord door de directeur van het museum en de voorzitter van de reünievereniging MC. Aansluitend kunt u op eigen gelegenheid een bezoek brengen aan het Marechausseemuseum en/of onder het genot van een hapje en een drankje wat bijpraten.

17.00 uur  :  genieten van een buffet in de dependance.   

De kosten van deelname aan deze contactmiddag bedragen € 12,50 per persoon, inclusief het buffet. Dit bedrag geldt voor begunstigers SMC, waaronder ook de partner wordt begrepen; niet begunstigers zijn ook welkom, zij betalen € 25,00 per persoon. Drankjes zijn voor eigen rekening.

Aanmelding geschiedt door overmaking van het te betalen bedrag op:

ING-bankrekening: NL22 INGB 0007 5300 25, t.n.v. 'Reünievereniging M.C.', Walstro 33, 1273 BH Huizen onder vermelding van: 'BUREN' . Bij telebankieren graag uw adres vermelden. Uw aanmelding wordt uiterlijk 5 maart 2014 tegemoet gezien. Na 4 maart 2014 kunnen betalingen niet meer worden gerestitueerd.

Artikelen die u aan het museum wilt schenken, kunt u meenemen en afgeven.

Tijdens deze bijeenkomst zal een Algemene Ledenvergadering worden gehouden voor de leden van de Reünievereniging Marechaussee Contact.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de Reünievereniging, Roel Gras, tel. 035-5525831 of via email. 

Lees verder... 12-11-2013

Terugblik 52e Algemene Reünie SMC

De 52e Algemene Reünie van de Stichting Marechaussee Contact werd op 17 oktober 2013, zoals gebruikelijk gehouden in Partycentrum ‘De Molen’ in Harskamp. Ruim 300 begunstigers hadden, veelal samen met hun partner, gevolg gegeven aan de uitnodiging deze reünie bij te wonen.

SMC reunie Harskamp 2013 welk woord Roel GrasNa een welkomstwoord van Roel Gras, voorzitter van de Reüniecommissie, opende de voorzitter, brigade-generaal der Koninklijke Marechaussee b.d., Jack Vlaming de reünie met een toespraak, waarin hij mede namens de overige leden van het bestuur van de SMC allen van harte welkom heette, met een speciaal woord van welkom aan de oud-bestuursleden, de standhouders van SMC, Museum, Stichting Veteraneninstituut, Fonds Social Zorg, de re-enactmentgroep Parate Marechaussee en de oudste aanwezige begunstiger, Jan Wakker (1918).

De Commandant van het Wapen zou worden vertegenwoordigd door majoor Berry Meijer, die echter door ziekte verhinderd bleek. Luitenant-generaal Leijtens heeft mij wel gevraagd u namens hem te groeten, hij wenst ons een zeer geslaagde bijeenkomst toe.

‘Fijn dat we ook dit jaar weer met zo velen aanwezig zijn. Tegelijkertijd missen we ook enkele trouwe bezoekers omdat zij door ziekte niet kunnen komen. Ook zijn ons in het laatste jaar veel collegae en vrienden ontvallen. Ik verzoek u hen staande te herdenken', aldus de voorzitter'. SMC reunie Harskamp 2013 toespraak  voorzitterOp hetzelfde moment werd in Apeldoorn door de heren Dick Tegel en Jos van der Veer namens SMC een krans gelegd bij ons monument voor de ingang van de KW III-kazerne. Na het in acht nemen van een minuut stilte vervolgde de voorzitter zijn toespraak.

Positie van het Wapen
Voorzitter gaat in op de bezuinigingen bij Defensie. Voor de KMar heeft dat geleid tot een geringe reductie in het taakveld van de militaire politie. Het afstoten van de Koningin Beatrix Kazerne is nog steeds onderwerp van studie. De nieuwbouw op Schiphol verloopt spoedig.

'Volgend jaar bestaat ons Wapen 200 jaar. Tijdens de Wapendag eind deze maand zal CKMAR het herinneringsjaar openen', aldus Vlaming. Hij vervolgt met een toelichting op de toestand van het museum. 'Volgend jaar zullen we een nevenvestiging worden van de Stichting Defensie Musea. In ruil voor subsidie, zullen we onze collectie in bruikleen geven aan deze stichting. In bruikleen, we blijven dus eigenaar!' Volgens Vlaming zal het bezoekersaantal dit jaar rond de 17.000 belopen.

SMC reunie Harskamp 2013 gezellig samenzijnToestand SMC
Wij kunnen als Stichting weer terugzien op een goed jaar. De door de reüniecommissie georganiseerde evenementen zijn goed bezocht en ook de nog komende evenementen zijn al vrijwel volgeboekt. Vlaming spreekt zijn dank uit aan de reüniecommissie. De voorzitter vervolgt: 'Begin dit jaar werden we opgeschrikt door een mogelijk faillissement van de drukker van Marechaussee Contact.

Gelukkig heeft een doorstart plaatsgevonden en hebben we u zonder mankeren ons blad kunnen toesturen'. Hij dankt de redactie en met name Hardy Damen en Marion Broekhuizen voor hun inzet in deze. Ook de website wordt maandelijks met ongeveer 11.000 bezoekers flink bekeken. Hij dankt de websitebeheerder Roel Bouwman voor zijn inzet. Ook dankt Vlaming de andere bestuursleden en hun medewerkers voor de ook weer in het achter ons liggende jaar getoonde inzet. Veel werk is op allerlei gebied verzet. 

De toespraak van de voorzitter is in zijn geheel terug te lezen op de pagina 'toespraken' van deze website.

Roel Gras doet hierna nog enkele mededelingen van huishoudelijke aard en onder het genot van een drankje kwamen de boeiende gesprekken van vroeger weer op gang.

SMC reunie Harskamp 2013 ben ik 

Oud-collega’s die elkaar uit het oog hadden verloren door overplaatsingen of dienstverlating, zagen elkaar - soms pas na jaren - weer. De sfeer was als van ouds. Het was te merken dat leden en oud-leden van het Wapen de behoefte hebben om minstens één maal per jaar bij elkaar te zijn om de vriendschapsbanden te hernieuwen, getuige ook de grote belangstelling voor dit jaarlijkse evenment. 

Het ochtendprogramma werd beëindigd met een voortreffelijke traditionele Hollandse stamppotmaaltijd, bereid door het keukenpersoneel van partycentrum 'de Molen'.

SMC reunie Harskamp 2013 presentatie Shol

Het middagprogramma werd deels gevuld met een uiteenzetting door luitenant-kolonel Tom Kloppenburg omtrent de huisvesting en werkzaamheden van KMar op de luchthaven Schiphol. Zijn interessante presentatie werd ondersteund door dia- en filmbeelden.

De aanwezige stands van het Marechausseemuseum, het Fonds Sociale Zorg, van de veteranen en van de SMC hadden over belangstelling niet te klagen. Er zijn zoveel leuke, kleine en grotere dingen over de marechaussee te koop!

Aan alle gezelligheid komt een einde en zo werd deze 52e Reünie omstreeks 16.30 besloten. Met een fraaie reiswekker als aandenken vertrokken de reünisten huiswaarts. Het ‘Eens marechaussee, altijd marechaussee’-gevoel kan er weer een jaartje tegen.

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.

Lees verder... 17-10-2013

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief