Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Terugblik bezoek EODD

SMC-bezoek aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) op 13 april 2016.

“Het zou me spijten als ik dit gemist had”

Dit was de veelzeggende reactie van één van de deelnemers aan het perfect georganiseerde SMC-bezoek aan de EODD in de sergeant-majoor Scheickkazerne in Soesterberg.

EODD apr 16

Roel Gras had ook dit evenement weer georganiseerd en het deed ons erg goed om Roel weer ‘als vanouds’ te zien optreden na zijn recente medische ‘dip’. 

De EODD is voortgekomen uit de drie afzonderlijke opruimingsdiensten van de Landmacht, Luchtmacht en Marine en beschikt na de verhuizing uit Culemborg over een modern complex waar elk jaar velen worden opgeleid als ‘verkenner’ of ‘ruimer’.  Dat opleiden is niet alleen voor defensiemedewerkers maar ook voor grote aantallen politiemensen die bij de meer dan 2000 (!) meldingen per jaar van verdachte pakjes, vermoedelijk oorlogstuig en geïmproviseerde explosieven, als ‘eerste filter’ optreden.

De EODD is een typische ‘mannenwereld’ hoewel er nu ook al enige vrouwelijke bommenruimers in dienst zijn. De grote verzameling ‘bommen en granaten’ waar men in Soesterberg over beschikt, trekt toch vooral de aandacht van de mannelijke bezoekers vanwege de vele ‘vernuftige’ constructies en uitvindingen waarmee al jarenlang de ene mens de andere mens zo effectief of geniepig mogelijk uit de weg probeert te ruimen.

Vele SMC-ers hadden nog wel uren kunnen doorbrengen in deze prachtige verzameling maar Roel Gras was onverbiddelijk: ‘de tijd is op’ waarna de deelnemers konden afmarcheren naar de goed verzorgde lunch in de Dumoulinkazerne.

Roel; wederom bedankt voor het organiseren van dit evenement !   

Klik hier voor een foto-impressie van deze bijeenkomst.

Lees verder... 17-4-2016

Terugblik contactmiddag Buren

Na een stille winterperiode opende SMC op 10 maart het seizoen met een contactmiddag. Voor deze gelegenheid waren 73 personen naar Buren gereisd.

museum 2016 nacht

Bij afwezigheid, vanwege vakantie, van de twee gastheren, (de museumdirecteur en de SMC-voorzitter) opende SMC-secretaris Pier Scholte, namens het bestuur, om 14.00 uur de bijeenkomst. Hij begroette de aanwezigen en bedankte Roel Gras, Jaap Smit en Cor de Boom voor de organisatie van deze middag. Pier somde de activiteiten voor 2016 op die deels al geregeld en deels in voorbereiding zijn. Pier: ‘Via de nieuwsbrief en op onze website wordt hierover geïnformeerd, als u elke zondagochtend nog geen nieuwsbrief ontvangt, geef dan uw mailadres aan ons door’.

Tijdens deze middag werd elders in het museum een vergadering van de reünievereniging RVMC gehouden. Er was verder geen vast programma, de deelnemers gingen hun eigen gang, bleven in de dependance om bij te praten, bezochten het museum of wandelden door Buren. Met een primabuffet eindigde de geslaagde middag.

Kijk hier voor een foto-impressie.

Lees verder... 16-3-2016

Contactdag Buren

Buren maart 2014Herinnering 

Op donderdag  10 maart a.s. vindt de jaarlijkse contactmiddag voor alle SMC begunstigers plaats in de dependance van het Museum Koninklijke Marechaussee in Buren.

Aanvang 14.00 uur,  kosten € 12,50 p.p. inclusief buffet.

Tijdens deze contactmiddag zal de Algemene Ledenvergadering  van de leden Reünievereniging SMC worden gehouden.

SMC

Lees verder... 18-1-2016

Terugblik AR

Op de mooie herfstdag van 29 oktober 2015 hield de Stichting Marechaussee Contact voor de 54ste keer haar jaarlijkse reünie. In principe bestemd voor oud-marechaussees die begunstiger van de stichting zijn, maar waar niet-begunstigers als gast van harte welkom zijn.

Een kleine driehonderd oud-marechaussees waren, vaak vergezeld van hun partner, naar Harskamp gekomen. Een Veluws dorp dat door oud-militairen onmiddellijk wordt geassocieerd met tijgeren onder mitrailleurvuur, handgranaten gooien en schieten op uit de grond tevoorschijn komende figuren. Maar ook het dorp waar al vele jaren in het lokale partycentrum ‘De Molen’ de jaarlijkse Algemene SMC-reünie wordt gehouden. Een reünie van een mix van oud-marechaussees, uitzonderlijk samengesteld uit voormalig dienstplichtigen en collega’s die voor hun beroep langer of korter dienst hadden gedaan bij de Marechaussee, 58 % van de reünisten hadden een dienstplichtige achtergrond en de overige 42 % een beroepsmatige. 

Al direct zat de sfeer er goed in, sommigen herkenden elkaar van heel vroeger en anderen bleken al regelmatig contact met elkaar te hebben. Om klokslag 10.30 nam Pier Scholte, SMC’s penningmeester, het woord. Hij verwelkomde de reünisten en gaf het woord aan SMC-voorzitter Jack Vlaming. Deze keek in zijn speech allereerst terug op het afgelopen jaar, een jaar waarin enkele bestuursleden geconfronteerd werden met ernstige ziekten en ons ook enkele trouwe reüniebezoekers ontvallen zijn. Hij wenste de zieken en hun achterban erg veel sterkte en verzocht de aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen voor de overleden SMC’ers. Later in zijn speech ging hij nader in op de ontwikkelingen bij de KMar en stond hij stil bij de toestand van achtereenvolgens het Marechausseemuseum en onze stichting. Het aantal begunstigers is nog steeds aanzienlijk, hoewel we als stichting wel met een teruggang te maken hebben, die mede veroorzaakt wordt door het ons ontvallen van Indiëgangers, die ooit met meer dan vierhonderd man deel uitmaakten van SMC. Na de aanwezigen geattendeerd te hebben op de mogelijkheid zich aan te melden voor de wekelijkse SMC-nieuwsbrief, wenst Jack Vlaming allen een aangename dag toe en overhandigde hij de oudste deelnemer, Marten Mobach, een fraai boeket. 54e AR - oudste deelnemer.

Met koffie, ’n drankje en iets later een stampottenbuffet, kwamen de gesprekken weer op gang, fotoalbums kwamen tevoorschijn, onderbroken door een informatieve presentatie van kapitein Te Riele over de manier van opleiden bij de KMar – wat Pier Scholte de opmerking ontlokte dat er niet zo veel veranderd was ‘ook wij gebruikten immers geen mobiele telefoons!’- kwam een eind aan een fijne reünie. Men ging naar huis met de overtuiging ‘Eens een marechaussee, altijd een marechaussee, dienstplichtig of beroeps doet er niet toe!’.

Fred Klijndijk heeft van deze dag een fotoserie gemaakt, ook is hier de toespraak van de voorzitter in te zien. In het decembernummer van Marechaussee Contact zal meer uitgebreid bij deze bijeenkomst worden stilgestaan.

Lees verder... 24-11-2015

Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III

Ruim vijftig reünisten die gediend hebben in het voormalig Nederlands-Indië (inclusief Nieuw Guinea), Korea en Engeland bij het Korps Militaire Politie, het Wapen der Koninklijke Marechaussee, dan wel bij het Korps Politietroepen, waren op deze mooie zomerse dag aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomst in het Congres en Reüniecentrum 'Kumpulan' in Bronbeek.

De bezoekers werden, evenals in voorgaande jaren, bij de ingang van de 'Kumpulan' begroet door Indië-veteraan en SMC-er Charles Besançon.

2015 Boerma Pl Roel GrasNa inleidende woorden van Roel Gras, voorzitter reünievereniging SMC, heette brigade-generaal b.d. Jack Vlaming, voorzitter van de Stichting Marechaussee Contact, in zijn toespraak de aanwezigen van harte welkom, met name kolonel W.J.M. Wiersma-Bernaert namens de KMar, kolonel Michiel C. Dulfer, Commandant KTOMM Bronbeek, brigade-generaal b.d. drs A.D. Vriezen. Mevrouw L.C. Plaizier - Flippo werd vertegenwoordigd door haar dochter. Indiëveteraan Arie van Veen en zijn echtgenote waren door persoonlijke omstandigheden niet in de gelegenheid aanwezig te zijn. Vlaming bedankte de voorzitter van de reünievereniging, Roel Gras, voor het vele werk dat is voorafgegaan aan de voorbereiding van deze dag.  

Na zijn inleiding sprak Vlaming over de gebeurtenissen die het afgelopen jaar hebben 2015 Boerma Pl Jack Vlamingplaatsgevonden. Ook memoreerde hij het verschijnen van het boek ‘Een krachtig instrument’. In dit boek wordt de 200-jarige geschiedenis van de KMar beschreven. Een paar pagina’s worden ook gewijd aan de inzet in het voormalige Nederlands-Indië. Vlaming : 'Kort voor het verschijnen van het boek heb ook ik de gelegenheid gekregen op- en aanmerkingen te plaatsen. Ik heb dat onder andere gedaan bij dit hoofdstuk. Naar mijn mening wordt hier niet goed beschreven welke diensten er door u zijn verricht. Ik heb onder meer verwezen naar het door Arie van Veen geschreven boek: ‘Militaire Politie in Nederlands Indië 1945 – 1951’. Vlaming vervolgde: 'De schrijvers van het boek hebben er desondanks voor gekozen alleen de inzet in de steden te belichten en niet stil te staan bij de inzet in de buitengebieden. Ik vind dat heel erg jammer. Velen van u wordt daarmee tekort gedaan. Van de 6229 overleden militairen waren er 60 van het KMP/KMar, procentueel maakten wij minder dan 1% uit van de ingezette troepen. Onze verliezen lagen derhalve hoger dan bij de overige eenheden. Dat en de duur van uw verblijf aldaar maakt dat het  geen wonder is dat daar een band voor het leven is gesmeed. Die band is nog eens versterkt door de behandeling die u bij terugkeer is ten deel gevallen!'

De gehele toespraak kunt u hier teruglezen.

Na de toespraak werden de in het afgelopen jaar overleden sobats herdacht. Roel Gras las 28 namen voor van degenen die ons zijn ontvallen gedurende 2014/2015. Hierop werd een moment stilte in acht genomen.

Bij het KNIL-monument werd een krans gelegd door de dames Jannie Post en Bertie Speelziek. Opperwachtmeester Paul van der Schoot van het Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee bracht het signaal 'Taptoe Infanterie' gevolgd door het spelen van twee coupletten van het Wilhelmus. De buitenplechtigheid werd besloten met een defilé.

Na de traditionele Indische rijstmaaltijd was er nog ruim de gelegenheid voor de deelnemers om van gedachten te wisselen. Ondanks het steeds geringer wordende aantal sobats, werd teruggekeken op een fijne Reünie in Bronbeek.

2015 Boerma Pl gezellig samenzijn

Op onze foto-pagina vindt u een foto-impressie van deze dag.

Lees verder... 11-6-2015

Veteranendag Marechaussee 2015

Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal dr. Hans Leijtens, nodigt zijn veteranen, jong en oud, beroeps en dienstplichtig, postactief of nog in dienst, uit voor de 16e Veteranendag KMar op vrijdag 2 oktober 2015 van 09.30 tot 15.30 uur op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn.

2015 Vetdag KMar 2015

Thema
De projectorganisatie heeft aan dit samenzijn het thema ’30 jaar Libanon’ meegegeven. In november 1985 kwam de laatste Nederlandse militair uit Libanon terug, waar Nederland vanaf 1979 deel uitmaakte van UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon). KMar-personeel verrichtte er militaire politiediensten vanuit de Brigade KMar in Hariss of men was geplaatst bij de ‘Military Police Company’ (MP-Coy) van het UN-hoofdkwartier in Naqoura. Op deze vrijdag zijn enkelen gekleed in het gevechtspak van toen en komt de Nederlandse UNIFIL Vereniging met UN-voertuig(-en)  en een Libanon-checkpoint. Acte de presence geven: het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee, ruiters, brigade buitenlandmissies, re-enactors en vele anderen. Centraal staat: elkaar ontmoeten en de veteranenbanden aanhalen of verstevigen. 

Aanmelden
Voor de postactieve veteranen volgen nadere richtlijnen in het veteranenblad Checkpoint van juli/augustus. Onder hen wordt nadrukkelijk ook verstaan de oudgedienden bij het Korps Politietroepen en het Korps Militaire Politie. Nieuw is dat men zich digitaal moet aanmelden via Mijn Vi (u hoeft zich alleen eenmalig te registreren als u nog niet eerder via Mijn Vi kaarten heeft aangevraagd) op de website van veteraneninstituut. Wanneer u niet beschikt over internet kunt u ook bellen naar het Veteraneninstituut op telefoonnummer: 088-3340050. De veteranen in actieve dienst dienen zich aan te melden via het e-mailadres Veteranendag KMar. In september ontvangt men het programmaboekje dat tevens dienst doet als toegangsbewijs voor de kazerne. Er is busvervoer geregeld van en naar het station NS, zo ook consumptiebonnen en een herinneringsbon. Voor meer informatie kunt zich telefonisch wenden tot ow Ari Buikema van de projectorganisatie: 06-20630242. 

Lees verder... 9-6-2015

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief