Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Bestuursmededelingen

SMC Stropdas en baret te koop.

Geplaatst op: 18-8-2019

De SMC heeft zich beperkt tot alleen verkoop van de Stropdas en de donkerblauwe KMAR baret met embleem.  (beide behorende tot het “SMC-tenue”).  Bestellen bij de SMC-penningmeester door middel van: Het hieronder gestelde bedrag over te maken op bankrekening  NL82 INGB 0003 9121 06 t.n.v. Stichting Marechaussee Contact.
Kijk hier voor meer informatie

SMC


Benoemingen Koninklijke Onderscheidingen begunstigers SMC

Geplaatst op: 1-5-2019

 

 

Benoemingen Koninklijke Onderscheidingen begunstigers SMC

Uilke de Boer Lid in de Orde van Oranje Nassau 

ok Uilke de Boer apr19Elspeet: Uilke de Boer uit Elspeet heeft zich gedurende de periode 1993 tot heden voor diverse maatschappelijke taken ingezet. Hij was tien jaar wijkouderling bij de Protestantse Gemeente Nunspeet. Vele jaren was hij vrijwilliger bij Protestants christelijk welzijnswerk Het Venster voor de klussendienst. Twaalf jaar is hij al actief bij de Elspeet Memorial Tour (jaarlijkse tocht in mei in de gemeente Nunspeet met historische legervoertuigen).  Als secretaris bij de Protestantse Gemeente Nunspeet is hij formeel bestuurslid, maar ook is hij zeer actief binnen de werkgroep Oranjemarkt.  Bij de Stichting Historisch Museum Elspeet is hij sinds enkele jaren suppoost/begeleider. Ieder vrij uurtje besteedt hij om geld of goederen in te zamelen voor allerlei goede doelen.  Dit alles doet hij geheel op vrijwillige basis. De heer De Boer is een man die met alles wat hij doet, denkt aan de minderen in de samenleving. 

 

Kees Staal Lid in de Orde van Oranje Nassau 

KO Kees Staal apr19

 

 

Nunspeet: Kees Staal is oprichter/bestuurslid van de Stichting Ruimte voor Chaltsch in Wit-Rusland.  Ook was hij ouderling van de voor de Driestwegkerk en is hij nu bestuurslid van de Stichting Drinkwater Roemenië.  Verder verricht hij mantelzorgtaken

 

 

 

 

 

 

 

Willem Passchier Lid in de Orde van Oranje Nassau 

ko Wim Passchier apr19

 

 

Vlissingen: Willem Passchier maakt zich al sinds 1954 verdienstelijk voor de samenleving. 
Zo heeft hij zich ingezet voor de Koninklijke Marechaussee. PKN-gemeente Vlissingen. 
Collecte voor de Hartstichting en voor tennisvereniging DOS Vlissingen.  Tot op de dag van vandaag is hij scheidsrechter bij volleybalvereniging Ardito

 

 

 

 

 

 

 

Het Bestuur van SMC feliciteert alle decorandi met deze hoge benoenimgen.


Pier Scholte benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Geplaatst op: 26-4-2019

 

 

Pier Scholte lid ONPier Scholte is sinds april 2002 secretaris van de Stichting Marechaussee Contact. Ook na zijn verhuizing in 2008 van Schaarsbergen / Arnhem naar de huidige woonplaats in Duitsland is hij zijn functie binnen de stichting blijven vervullen.

Naast het op uitstekende wijze verrichten van de gangbare secretariaatswerkzaamheden voor de stichting stuurt hij ook elke begunstiger namens de stichting jaarlijks een verjaardagskaart. Met name door de oudere begunstigers wordt dat zeer gewaardeerd. Hun aan hem gestuurde reacties geven voor het bestuur regelmatig een inzicht in de (gezondheids)toestand van betrokkene, zo nodig wordt extra contact met betrokkene opgenomen en hulp geboden of in gang gezet. Gelet op het aantal begunstigers komt dit neer op het per week versturen van enkele tientallen kaarten.

Pier Scholte is binnen en buiten de Stichting zeer bekend. Bij problemen zal men hem (dat geldt zeker voor de oudere veteranen) vanwege zijn groot enthousiasme, zijn grote betrokkenheid en zijn uiterst integere opstelling dan ook veelal benaderen voor raad en daad. Vaak zal hij proberen zelf betrokkenen van advies en hulp te dienen, in andere gevallen verwijst hij door naar andere leden van het bestuur of naar externe hulpverlenende instanties. Door zijn opstelling en instelling is hij niet alleen een zeer gewaardeerd lid van het bestuur en een boegbeeld voor de organisatie, maar zorgt hij inbelangrijke mate ook voor het geestelijk welzijn en de onderlinge contacten van met name de oudere begunstigers. Hij zorgt er in belangrijke mate voor dat deze categorie niet vereenzaamt.

Van 2 juni 1966 tot 1 juli 2002 heeft Pier Scholte in diverse functies bij de Koninklijke Marechaussee gediend, laatstelijk bij de Staf van dat Wapen. De wijze waarop hij binnen de organisatie telkenmale zijn taken heeft vervuld, heeft uiteindelijk geleid tot de bevordering tot kapitein. Terzijde zij nog opgemerkt dat Pier Scholte zijn activiteiten niet zou hebben kunnen uitvoeren als hij al die jaren niet de onvoorwaardelijke steun en hulp van zijn echtgenote had gekregen. Zijn echtgenote heeft de laatste twee jaar het versturen van de verjaardagskaarten grotendeels voor haar rekening genomen.

SMC


Overlijden Arie van Veen

Geplaatst op: 25-3-2019

In memoriam

Oud adjudant-onderofficier Arie van Veen

Arie van Veen 93

Op 22 maart 2019 is Arie van Veen in de leeftijd van 93 jaar overleden. Arie sukkelde de laatste drie jaar al met zijn gezondheid. Zijn lichaam was op. Arie was de nestor van ons bestuur. Vanaf 1981 tot nu toe heeft hij daarvan deel uitgemaakt, de laatste jaren als adviseur. 

Arie vervulde ook een bijzondere rol binnen de groep van Indië-veteranen. Op 8 mei 1947 vertrok hij als dienstplichtig marechaussee der eerste klasse naar het toenmalige Nederlands Indië. Ruim een jaar later werd hij bevorderd tot dienstplichtig wachtmeester. Arie heeft vooral op de buitenposten en bij de recherche dienst gedaan. 

Vanaf zijn terugkeer uit Indië in 1950 tot recent heeft hij zich onvermoeibaar ingezet voor de belangen van zijn sobats. Met zijn twee boeken (‘Tjampoer Marechéplissie’ in 1991 en ‘Militaire Politie in Nederlands-Indië 1945-1951’ in 1997) heeft hij ook voor externen in detail aangegeven wat de taak van zijn sobats in het voormalige Nederlands Indië was en wie waar is ingezet. Zonder deze twee boeken zou de rol van de Koninklijke Marechaussee en het Korps Militaire Politie zijn ondergesneeuwd in de algemene geschiedschrijving. 

Vele uren heeft hij aan SMC besteed. Vele sobats en hun familieleden heeft hij met raad en daad bijgestaan. Hij fungeerde al als een nuldelijnsondersteuner lang voordat dat instituut is ingesteld. Arie is voor zijn inzet twee keer Koninklijk onderscheiden en heeft daarvoor ook de ‘Chapel of four Chaplains Award’ gekregen. We zijn hem en zijn echtgenote Annie, die hem hiervoor de ruimte heeft gegeven, voor dit alles heel veel dank verschuldigd. Wij zullen hem missen als vriend en als bijzonder bestuurslid. Wij wensen Annie, kinderen en (achter)kleinkinderen alle sterkte toe dit verlies te kunnen dragen. Moge hij rusten in vrede.

SMC


Bestuurswisselingen bij SMC

Geplaatst op: 2-2-2019

De algemene bestuursvergadering op 31 januari 2019 stond in het teken van bestuurswisselingen.

Bgen b.d. Jack Vlaming droeg de voorzittershamer van Stichting Marechaussee Contact over aan genmaj b.d. André Peperkoorn. Lkol bd Frans Meijer droeg zijn functie van voorzitter commissie Reservisten / Veteranen en Vertegenwoordiger SMC bij het Veteranen Platform over aan aoo b.d. Bert van Horen.

“Met spijt in mijn hart draag ik het voorzitterschap van de Stichting over,” aldus Jack Vlaming. “Maar na bijna veertien jaar merk ik dat ik mijn contacten in het ‘Haagsche’ aan het verwateren zijn. Dat is niet goed voor SMC en daarom is het beter dat ik stop. Ik ben blij dat ik in André Peperkoorn een enthousiaste en kundige opvolger heb gevonden. Hij is recent met functioneel leeftijdsontslag gegaan en met hem had ik voor SMC geen betere opvolger kunnen vinden.”

Jack blijft zich inzetten voor met name de Indië-veteranen en houdt voorlopig ook zijn bestuursfunctie in de Reünie Vereniging Marechaussee Contact aan. In het komende nummer van ons tijdschrift Marechaussee Contact zal aan het vertrek van Jack aandacht worden besteed.

Frans Meijer wordt de nieuwe voorzitter commissie Redactie, Website en Nieuwsbrief, voortaan aan te duiden als commissie Communicatie. 

Henk Westland blijft eind-redacteur van ons tijdschrift Marechaussee Contact en Roel Bouwman legt zich geheel toe op het onderhouden van onze website ‘Marechauseecontact.nl’ en de op elke zondag digitaal verschijnende Nieuwbrief.

Aoo b.d Bert van Horen neem de taken van Frans m.b.t. de reservisten en veteranen over en zal in verschillende overlegorganen als Veteranen Platform, Nederlandse Veteranendag en Veteranendag KMar, SMC gaan vertegenwoordigen.  

Aoo b.d. Cor de Boom. Op zijn verzoek zal in de loop van dit jaar onze Ledensecretaris / Werving SMC, tevens lid bestuur – ledenadministratie Reünie Vereniging Marechaussee Contact zijn administratie, bestaande uit diverse Excel en Access-bestanden, geleidelijk overdragen aan maj b.d. Gerrit Sels. 

Nieuwe voorzitter redactie
Sedert de inmobiliteit van Roel Bouwman vervulde Jack Vlaming het voorzitterschap van de redactiecommissie. Jack is op 31 januari 2019 helemaal uit de SMC getreden (op een enkel onderwerp na) en Roel houdt zich bezig met de website en de nieuwsbrief. De redactieraad die het blad Marechaussee Contact uitgeeft, heeft besloten dat Frans Meijer de redactievoorzitter wordt met ingang van 1 februari 2019. Hij verlaat de afdeling reservisten en veteranen die met ingang van gelijke datum door oud-adjudant Bert van Horen zal worden geleid. Frans die daar voorzitter was vanaf maart 2004 zal Bert nog een half jaar steunen in zijn functie-uitoefening. Hij blijft ook tweede man achter Bert bij de vereniging Veteranen Platform. 

Allen veel succes gewenst in hun nieuwe functie.

SMC


Overzicht bestuursmededelingen:

17-10-2018 Overlijden Harry Poels
04-5-2018 Koninklijke Onderscheiding Theo Esmeijer
30-4-2018 Koninklijke onderscheiding Roelf en Grietje Begeman
28-4-2018 Koninklijke onderscheiding Jan Doppenberg
10-2-2018 Overlijden genm b.d. L.W, Sunter
17-8-2017 Gen-Majoor H.C. Rademaker
18-6-2017 Overlijden Gerrit Visser
29-4-2017 Jouke Bosma, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
28-4-2017 P.H. (Peter) Rutten, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
28-4-2017 Jan van Kouwen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
27-4-2017 Menno Robers, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
26-4-2017 Fred Klijndijk benoemd tot Lid van Oranje Nassau
04-1-2017 Overlijden Hans Laarman

Bestuursmededelingen van voor 2017

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!