Herinnering betaling begunstigerbijdrage 2011

Bij het decembernummer van Marechaussee Contact (nr. 6 – 2010) werd aan de begunstigers van de SMC een acceptgirokaart toegezonden voor het betalen van de begunstigerbijdrage 2011, te betalen vóór 31 januari 2011. Een flink aantal begunstigers heeft deze bijdrage echter nog niet betaald.

Als penningmeester van de SMC verzoek ik degenen die de bijdrage nog niet hebben betaald om dat alsnog te doen. Bent u de acceptgirokaart kwijt dan kunt u ook betalen middels een gewone overschrijving naar bankrekening 3912106 t.n.v. Stichting Marechaussee Contact te Nieuw Vennep. Overigens heeft de SMC voorkeur voor betaling middels Internetbankieren (indien mogelijk) omdat dit kostenbesparend werkt.

Wij vragen u bij de betaling altijd uw SMC-lidnummer te vermelden. Dit nummer staat bij uw adres op de adresdrager van Marechaussee Contact. Voor uw informatie: de bijdrage voor 2011 is minimaal 10 euro en voor de partners van de ons ontvallen begunstigers minimaal 5 euro. Voor begunstigers woonachtig buiten Nederland minimaal € 15,00.

De administratie begunstigerbijdragen wordt verricht door dhr. Piet van Sprang. Voor vragen aangaande de betaling van begunstigerbijdragen kunt u bij hem terecht. Voor de bereikbaarheid van dhr. Van Sprang, zie colofon achter in ons blad Marechaussee Contact.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de SMC en bij voorbaat dank voor uw snelle reactie.

Eelco Bouwman – penningmeester SMC

Lees verder... 15-4-2011

KMar nog steeds niet 100% welkom op de Dam

logo 4 en 5 meiOnlangs heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei in zijn Beleidsplan 2011 – 2015 bekendgemaakt dat de Koninklijke Marechaussee als vierde krijgsmachtsonderdeel met ingang van 2011 bij de Nationale herdenkingen deel uitmaakt van de erecouloir op de Dam.

De Stichting Marechaussee Contact (SMC) is blij met dit besluit, ziet dit besluit als een eerste stap naar het op dezelfde wijze als Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht toekennen van een plaats om de (oorlogs)slachtoffers van dat krijgsmachtdeel officieel nationaal te herdenken.

Nadat het Wapen in 1998 vierde krijgsmachtdeel was geworden, werd de Koninklijke Marechaussee (KMar) in die hoedanigheid bij de plechtigheid op de Dam geweerd. Die opstelling wordt door velen in onze achterban (en met name bij de nabestaanden) als uitermate kwetsend ervaren. Met dit besluit van het Nationaal Comité wordt iets aan hun en onze grieven gedaan. Wij zijn daar blij mee. Pas als de KMar op gelijke wijze als KM, KL en Klu met een detachement aan deze herdenking mag deelnemen, wordt recht gedaan aan onze collegae die zich voor onze vrijheid, maar ook te Indië en tijdens vredesmissies hebben ingezet en daarbij hun leven hebben gelaten.

De voorzichtige maar overigens zeer positieve stap van het Nationaal Comité komt voort uit het standpunt dat sommigen vinden dat het Wapen in de oorlog ‘fout’ is geweest. Daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat in de tweede helft van 1940  de toen ‘Marechaussee’ (zonder het predicaat  ‘Koninklijke’) in zeer korte tijd is uitgebreid van ongeveer 1000 (de sterkte in juni 1940) naar ruim 6000 personen. Vele nieuwkomers waren afkomstig uit de opgeheven krijgsmacht en de opgeheven onderdelen van de politie. De leiding berustte toen in eerste instantie nog bij de eigen 18 officieren. In de periode tot 1942 werden deze grotendeels vervangen door officieren die sympathiseerden met de bezetter: onze eigen officieren waren of ontslagen of zaten in krijgsgevangenschap. Kun je met die enorme uitbreiding door derden nog wel spreken over het Wapen?

Veel is al over deze periode geschreven, onder andere in enkele door het Marechausseemuseum uitgegeven museumbrochures en in het boek “De zwarte politie 1940-1945’. Ook in ons blad Marechaussee Contact hebben we in artikelen aandacht aan die jaren besteed. Daarbij zijn er ondermeer artikelen geschreven over onze collegae die hebben deelgenomen aan het Englandspiel en aan het verzet (bijvoorbeeld lkol Versteegh die als Chef Staf van de OD een leidende rol vervulde, de ‘pilotenlijn’ en de groep Grootegast). De zwarte periode in onze geschiedenis is ook niet verdoezeld. Luitenant-generaal mr. D. van Putten, Commandant Koninklijke Marechaussee, heeft daar tijdens zijn op 28 april vorig jaar te Westerbork uitgesproken rede, nadrukkelijk aandacht aan besteed. De toespraak van generaal Van Putten hebben wij onverkort op onze website gepubliceerd.

Ik hoop dan ook vurig dat het Nationaal Comité binnenkort alsnog zal besluiten dat de KMar niet alleen in de erecouloir maar ook met een detachement aan de herdenking 2011 mag deelnemen.

Jack Vlaming
Brigade-generaal der KMar bd.
Voorzitter SMC

Lees verder... 15-1-2011

‘The Legion of Honor Membership Award’ Arie van Veen

Personen > Arie van Veen C4C

Op vrijdag 17 december is op voordracht van het bestuur van het Veteranen Platform door de Chapel of four Chaplains Foundation aan Arie van Veen de ‘The Legion of Honor Membership Award’ uitgereikt.

De onderscheiding werd aan de heer van Veen uitgereikt door de heer Gideon Kaat -Trustee Nederland from the Chapel of Four Chaplains.

Ook aanwezig was de heer W. (Wim) F.J. Elgers, destijds penningsmeester van het Veteranenplatform en drager van het Bronzen Kruis. De heer Elgers maakte de motivatie die ten grondslag ligt aan de onderscheiding bekend.

De C4C Foundation is opgericht om de heldhaftige en menslievende daad van vier geestelijken aan boord van het Amerikaanse troepentransportschip ‘Dorchester’ te eren en te gedenken.

Op 3 februari 1943 was de Dorchester in convooi op weg van Newfoundland naar Groenland. Aan boord waren 902 personen (militairen, zeelieden en burgers). Om 12.55 uur werd het schip geraakt door een Duitse torpedo. In minder dan 20 minuten zou het schip ten onder gaan in de ijskoude wateren van de  Labrador Zee. Er brak paniek uit aan boord en er waren te weinig zwemvesten.

Vier geestelijken (George L. Fox, Alexander D. Goode, John P. Washington en Clark V. Poling) verspreidden zich onder de aanwezigen en wisten door hun optreden en gebeden de op het dek staande mensen te kalmeren en naar veiligheid te leiden. Zij gaven hun zwemvesten en zelfs warme kleding aan hun medepassagiers en kozen er voor tot het laatst toe gewonden te helpen en met hen ten onder te gaan. Het laatste wat men van hen zag was dat zij in gebed met z’n vieren bij elkaar stonden. Van de 902 opvarenden hebben slechts 230 personen de ramp overleefd. Meer uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van de 'four chaplains organisatie'.

De eerdergenoemde onderscheiding is Arie uitgereikt omdat hij zich vele jaren (vanaf terugkeer in Nederland in 1951 tot heden) geheel belangeloos heeft ingezet voor de Indië-, Korea- en Nieuw-Guinea veteranen binnen de KMar en het Korps Militaire Politie/KMar. Hij was en is voor hen en hun families hèt aanspreekpunt, men gaat in eerste instantie naar hem als er problemen zijn. Betrokkene onderhoudt maandelijks ook contact met de steeds grotere groep weduwen van deze veteranen.Arie van Veen C4C

Hij heeft zich jaren verdiept in de aan de inzet te Indië van het Wapen verbonden geschiedenis en van velen een interview afgenomen. Van zijn hand zijn twee boeken over die periode verschenen. In 1991 het boek ‘Tjampoer Marechéplisie (Het Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee in Nederlands-Indië 1945 – 1951) ’ en 1997 het boek ‘Militaire Politie in Nederlands-Indië 1945 – 1951’. Uit deze standaardwerken wordt nog steeds geput. Deze boeken hebben binnen de KMar de ogen over de inzet van de Wapenbroeders in die periode geopend.

Betrokkene heeft niet alleen via deze boeken aandacht gevraagd en gekregen voor de inzet in het toenmalige Nederlands-Indië. Reeds vele jaren verzorgt hij ook de Indië-rubriek in het het 2-maandelijkse tijdschrift Marechaussee Contact (een gezamenlijke uitgave van Commandant Koninklijke Marechaussee en de SMC). Daarmee houdt hij de aandacht levendig.

De heer Van Veen spant zich nog steeds in om zijn ‘sobats’ en de KMar Korea-veteranen (of hun nagelaten betrekkingen) in het bezit te stellen van de hen rechtens toekomende onderscheidingen. Nog in 2009 zijn tijdens een bijeenkomst te Bronbeek aan zowel Indië- als Korea-veteranen (postuum) onderscheidingen uitgereikt. Onderscheidingen die om wat voor reden dan ook in het verleden nooit bij betrokkenen zijn aangekomen.

Betrokkene spant zich in om de ‘sobats’ naar bijeenkomsten te laten komen, aldaar is hij de samenbindende persoon. Afwezigen worden z.s.m. door hem benaderd om er zeker van te zijn dat hen niets mankeert.

Dit alles heeft de heer Van Veen kunnen doen door de niet aflatende steun van zijn echtgenote (foto links).

Klik hier voor meer foto's.

SMC

Lees verder... 17-12-2010

Betaling Begunstigerbijdrage SMC 2011

Bij de december editie van ons blad Marechaussee Contact is voor de begunstigers van de SMC als adresdrager een enveloppe met een acceptgirokaart gevoegd. Het betreft de acceptgirokaart waarmee u de begunstigerbijdrage voor het jaar 2011 kunt betalen.

De bijdrage 2011  is vastgesteld op:
minimaal  € 10,00  - voor begunstigers wonende in Nederland
minimaal  €   5,00  - voor de partners van de ons ontvallen begunstigers
minimaal  € 15,00   - voor begunstigers wonende buiten Nederland (i.v.m. het kostenaspect)

Op de acceptgirokaart is nog geen bedrag ingevuld zodat de begunstigers de mogelijkheid hebben om de acceptgirokaart te gebruiken voor het overmaken van een hoger bedrag. De ontvangen gelden zullen uiteraard ten goede komen aan de activiteiten van de SMC.

U kunt natuurlijk de acceptgirokaart gebruiken maar het bestuur van de SMC heeft voorkeur voor betalingen middels Internetbankieren omdat dit kostenbesparend werkt. Wij verzoeken bij dergelijke betalingen ook uw lidnummer te vermelden dat op de u toegezonden acceptgirokaart staat vermeld. 

U wordt verzocht om geen mutaties als adreswijzigingen e.d. te vermelden op de acceptgirokaart i.v.m. de automatische verwerking. Deze mutaties graag zenden aan dhr. C. de Boom (zie colofon SMC achter in dit blad).

Begunstigers woonachtig buiten Nederland vraag ik aandacht voor de bijsluiter bij de acceptgirokaart.

De administratie van de begunstigerbijdragen wordt verricht door dhr. Piet van Sprang, Parlevinker 19, 2152 LC Nieuw Vennep. Voor vragen aangaande de betaling van begunstigerbijdragen kunt u bij hem terecht. Dhr. Van Sprang is telefonisch bereikbaar op (0031) (0)252-674279 en middels email: begunstigersbijdragen@marechausseecontact.nl
 
Nog geen begunstiger van de SMC? Meld u aan bij Stichting Marechaussee Contact, Antwoordnummer 6, 8070 VB Nunspeet (postzegel niet nodig)!
Ook is aanmelding mogelijk via e-mail: leden.secretaris@marechausseecontact.nl  Na aanmelding krijgt u aanvullende informatie toegezonden. 
En wellicht nog gemakkelijker: via de SMC-website www.marechausseecontact.nl kunt u een aanmeldingsformulier downloaden, invullen en verzenden.
          
Eelco Bouwman – penningmeester SMC

Lees verder... 10-12-2010

Koninklijke Onderscheiding

Witte Berend onderscheidingUit handen van Burgemeester Backhuis van Oldenzaal ontving SMC-er Berend Witte op 29 april 2010 de versierselen behorende bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Deze hoge onderscheiding betekent voor de heer Witte een bevordering omdat hij reeds in 1995 de "Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud met de zwaarden" heeft ontvangen.

Aan deze benoeming tot Ridder ligt ten grondslag dat de heer Witte zich vele jaren als vrijwilliger bijzonder heeft ingezet voor onder andere Veilig verkeer Nederland, KNVB district Oost en Stichting Stadsorgel Oldenzaal.

De Stichting Marechaussee Contact feliciteert Berend Witte met deze hoge onderscheiding.


 

Lees verder... 1-10-2010

Speculaties nationale politie

In de media wordt thans uitvoerig gespeculeerd over de inhoud van een mogelijk regeerakkoord. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het wel of niet tot stand komen van een nationale politie. Voor en tegenstanders van een dergelijke organisatie geven daaromtrent hun standpunt.

Enkelen staan ook stil bij de positie van de Koninklijke Marechaussee in dat eventueel nieuwe politiebestel. Wij lezen als redactie natuurlijk al deze berichten. Op deze website willen wij echter niet meedoen aan speculaties, ons beleid is alhier stil te staan bij daadwerkelijke voorvallen en feiten die in relatie staan tot de Koninklijke Marechaussee.

Zo nodig mengen wij ons als vriendenkring van het Wapen echter wel in een discussie, maar pas als die op feiten is gebaseerd.

Lees verder... 10-8-2010

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief