Oorlogsmonument in Meerkerk (ZH)

Door “onze” Arie van Veen, werd bijgestaan door zijn zoon Gerrit, een boek geschreven over zijn geboortedorp Meerkerk, dat de titel meekreeg: “Herinneringen aan Meerkerk”.

Dit boek handelt ongeveer over de periode 1930-1946. Hierin wordt uitgebreid aandacht  besteed aan de ervaringen van en de wijze waarop de inwoners van Meerkerk  trachtten te overleven  tijdens de oorlog en bezetting 1940-1945.


Arie van Veen monument 1
Onthulling van het monument door de burgemeester van Zederik,
Coert J.J.van Ee en  Arie J.van Veen
(foto : Geurt Mouthaan en ter beschikking gesteld door Drukkerij de Groot in Goudriaan)

Tijdens het inwinnen van informatie ontdekte Arie dat in Meerkerk 21 oorlogsslachtoffers vielen te betreuren; dit op een inwoneraantal van ongeveer 1800. Hierbij zijn er die tijdens de inval van de Duitsers waren gesneuveld, verzetsmensen, opvarende van een koopvaardijschip, om het leven gebracht in de concentratiekampen, als krijgsgevangene tewerkgesteld aan de Birmaspoorweg,  tijdens verplichte arbeidsinzet in Duitsland, door bombardementen, enzovoorts.

De nabestaanden waren teleurgesteld, soms zelfs verbitterd en gegriefd, dat er in Meerkerk geen plaats was waar zij hun verwanten – die hun leven hadden opgeofferd onder andere voor onze vrijheid – in Meerkerk  op een respectvolle en waardige wijze konden worden geëerd en  herdacht. 'Het is of zij nooit hebben bestaan', verzuchtte een zus van een omgekomen verzetsstrijder.

Arie van Veen monument 2
Klaas Hijkoop , leerling van cbs De Rank, leest zijn gedicht voor
(foto : Geurt Mouthaan en  ter beschikking gesteld door Drukkerij de Groot in Goudriaan)


Dit was voor Arie de aanleiding om alles in het werk te stellen, een oorlogsmonument te realiseren in Meerkerk. Hij vond dit een ereplicht. Na vier jaar hiervoor te hebben geijverd (met behulp van velen), werd op 4 mei 2011 onder grote belangstelling in Meerkerk een representatief en waardig monument onthuld, waardoor voor Arie – en vele anderen - een lang gekoesterde wens in vervulling ging.

Door Arie werden op verzoek van de gemeenteraad, gastlessen gegeven aan de groepen 8 op de twee lagere scholen over de geschiedenis van Meerkerk tijdens WO II. Deze lessen zijn op film opgenomen en worden in de toekomst gebruikt bij het onderwijs over WO II. De groepen 8 van beide scholen hebben het monument geadopteerd en zullen jaarlijks een eervolle taak vervullen bij de jaarlijkse herdenking.

Lees verder... 27-5-2011

Koninklijke Onderscheiding Teun Veenvliet

De burgemeester van Bergen op Zoom, Han Polman, heeft op 29 april 2011 de versierselen uitgereikt aan SMC-begunstiger Teun Veenvliet wegens zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Teun VeenvletDe burgemeester prees betrokkene voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. Teun is beheerder van de protestante begraafplaats en secretaris van de Protestants Christelijke Ouderen Bond. Hij was betrokken bij de oprichting van het eerste buurtpreventie team in Bergen op Zoom. Na een succesvolle start van dit team volgden andere wijken het voorbeeld. Thans zijn er bijna twintig teams, méér dan 600 vrijwilligers, actief in de gemeente op het gebied van buurtpreventie. In het verleden was hij ook ouderling en kerkvoogd van de Hervormde Gemeente. In de ja-ren zeventig was hij ook nog lange tijd bestuurslid van de plaatselijke gymnastiekvereniging.

Teun Veenvliet is in 1996, na zijn actieve diensttijd bij de Koninklijke Marechaussee met FLO gegaan. Hij heeft het grootste deel van zijn diensttijd gewerkt op de brigade Bergen op Zoom. Ná de reorganisatie van KMAR ’90 werkte hij in zijn laatste functie als adjudant- onderofficier voor de Afdeling Personeelsvoorziening KMAR in West- Brabant en Zeeland.

Het Bestuur van de Stichting Marechaussee Contact biedt Teun Veenvliet haar gelukwensen aan met deze Koninklijke onderscheiding.


 

Lees verder... 30-4-2011

Herinnering betaling begunstigerbijdrage 2011

Bij het decembernummer van Marechaussee Contact (nr. 6 – 2010) werd aan de begunstigers van de SMC een acceptgirokaart toegezonden voor het betalen van de begunstigerbijdrage 2011, te betalen vóór 31 januari 2011. Een flink aantal begunstigers heeft deze bijdrage echter nog niet betaald.

Als penningmeester van de SMC verzoek ik degenen die de bijdrage nog niet hebben betaald om dat alsnog te doen. Bent u de acceptgirokaart kwijt dan kunt u ook betalen middels een gewone overschrijving naar bankrekening 3912106 t.n.v. Stichting Marechaussee Contact te Nieuw Vennep. Overigens heeft de SMC voorkeur voor betaling middels Internetbankieren (indien mogelijk) omdat dit kostenbesparend werkt.

Wij vragen u bij de betaling altijd uw SMC-lidnummer te vermelden. Dit nummer staat bij uw adres op de adresdrager van Marechaussee Contact. Voor uw informatie: de bijdrage voor 2011 is minimaal 10 euro en voor de partners van de ons ontvallen begunstigers minimaal 5 euro. Voor begunstigers woonachtig buiten Nederland minimaal € 15,00.

De administratie begunstigerbijdragen wordt verricht door dhr. Piet van Sprang. Voor vragen aangaande de betaling van begunstigerbijdragen kunt u bij hem terecht. Voor de bereikbaarheid van dhr. Van Sprang, zie colofon achter in ons blad Marechaussee Contact.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de SMC en bij voorbaat dank voor uw snelle reactie.

Eelco Bouwman – penningmeester SMC

Lees verder... 15-4-2011

KMar nog steeds niet 100% welkom op de Dam

logo 4 en 5 meiOnlangs heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei in zijn Beleidsplan 2011 – 2015 bekendgemaakt dat de Koninklijke Marechaussee als vierde krijgsmachtsonderdeel met ingang van 2011 bij de Nationale herdenkingen deel uitmaakt van de erecouloir op de Dam.

De Stichting Marechaussee Contact (SMC) is blij met dit besluit, ziet dit besluit als een eerste stap naar het op dezelfde wijze als Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht toekennen van een plaats om de (oorlogs)slachtoffers van dat krijgsmachtdeel officieel nationaal te herdenken.

Nadat het Wapen in 1998 vierde krijgsmachtdeel was geworden, werd de Koninklijke Marechaussee (KMar) in die hoedanigheid bij de plechtigheid op de Dam geweerd. Die opstelling wordt door velen in onze achterban (en met name bij de nabestaanden) als uitermate kwetsend ervaren. Met dit besluit van het Nationaal Comité wordt iets aan hun en onze grieven gedaan. Wij zijn daar blij mee. Pas als de KMar op gelijke wijze als KM, KL en Klu met een detachement aan deze herdenking mag deelnemen, wordt recht gedaan aan onze collegae die zich voor onze vrijheid, maar ook te Indië en tijdens vredesmissies hebben ingezet en daarbij hun leven hebben gelaten.

De voorzichtige maar overigens zeer positieve stap van het Nationaal Comité komt voort uit het standpunt dat sommigen vinden dat het Wapen in de oorlog ‘fout’ is geweest. Daarbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat in de tweede helft van 1940  de toen ‘Marechaussee’ (zonder het predicaat  ‘Koninklijke’) in zeer korte tijd is uitgebreid van ongeveer 1000 (de sterkte in juni 1940) naar ruim 6000 personen. Vele nieuwkomers waren afkomstig uit de opgeheven krijgsmacht en de opgeheven onderdelen van de politie. De leiding berustte toen in eerste instantie nog bij de eigen 18 officieren. In de periode tot 1942 werden deze grotendeels vervangen door officieren die sympathiseerden met de bezetter: onze eigen officieren waren of ontslagen of zaten in krijgsgevangenschap. Kun je met die enorme uitbreiding door derden nog wel spreken over het Wapen?

Veel is al over deze periode geschreven, onder andere in enkele door het Marechausseemuseum uitgegeven museumbrochures en in het boek “De zwarte politie 1940-1945’. Ook in ons blad Marechaussee Contact hebben we in artikelen aandacht aan die jaren besteed. Daarbij zijn er ondermeer artikelen geschreven over onze collegae die hebben deelgenomen aan het Englandspiel en aan het verzet (bijvoorbeeld lkol Versteegh die als Chef Staf van de OD een leidende rol vervulde, de ‘pilotenlijn’ en de groep Grootegast). De zwarte periode in onze geschiedenis is ook niet verdoezeld. Luitenant-generaal mr. D. van Putten, Commandant Koninklijke Marechaussee, heeft daar tijdens zijn op 28 april vorig jaar te Westerbork uitgesproken rede, nadrukkelijk aandacht aan besteed. De toespraak van generaal Van Putten hebben wij onverkort op onze website gepubliceerd.

Ik hoop dan ook vurig dat het Nationaal Comité binnenkort alsnog zal besluiten dat de KMar niet alleen in de erecouloir maar ook met een detachement aan de herdenking 2011 mag deelnemen.

Jack Vlaming
Brigade-generaal der KMar bd.
Voorzitter SMC

Lees verder... 15-1-2011

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief