Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Terugblik contactmiddag Badhoevedorp

2015 SMC Schiphol ingang kmkVoor het tweede opeenvolgende jaar kon de SMC op 20 mei 2015 wederom dankbaar gebruik maken van de faciliteiten op de Koningin Máxima Kazerne (KMK) voor het houden van de jaarlijkse contactmiddag 'Amsterdam-Badhoevedorp'. De SMC is veel dank verschuldigd aan districtscommandant brigade-generaal drs P.J. Simpelaar om van de unieke locatie gebruik te mogen maken.

Ruim zestig begunstigers hadden zich aangemeld en werden welkom geheten op deze dag door de voorzitter van de reünievereniging, Roel Gras. Na enige inleidende woorden werd een moment stilte werd gehouden voor een achttal vrienden die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen, te weten de collega's W. Noordenbos, 20/06/2014; W(illem) Rosier, 10/10/2014; G(errit) Hardeveld, 21/10/2014; H. Sabee, 01/01/2015; P(eter) T. Horbach, 27/02/2015; E(rik) van de Waal, 22/04/2015; W.F. Engelberts, 28/04/2015 en A(rie)J. Dekker, 02/05/2015.


Namens de districtscommandant Schiphol was aanwezig luitenant-kolonel Tom Kloppenburg. Verder2015 SMC Schiphol Kloppenburg 2015 SMC Schiphol Graswaren bij het middagprogramma namens de KMar aanwezig kapitein Kees Ploeg, adjudant-onderofficier mevrouw Charlotte Bloemendaal en de opperwachtmeesters Sander Overbeek en Rob Berrenstein van het district. Roel Gras (foto links) verzocht overste Kloppenburg (foto rechts) de dank aan de districtscommandant over te brengen voor het beschikbaar stellen t.b.v. de SMC van deze bijzondere locatie in Badhoevedorp.

De SMC-contactmiddag, in vroegere jaren bekend als contactmiddag 'Amsterdam' werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw, wellicht zelfs eerder, opgezet als informele contactdag voor personeel in het toenmalig District Amsterdam en gehouden op locatie 'Robert Koch' onder regie van SMC-coryfee Arie van Veen. Na de oprichting van de SMC in 1977 is meer structuur in de bijeenkomsten gebracht. Na de sluiting van de Amsterdamse locatie 'Robert Koch' in 2007 werd deze bijeenkomst onder de naam 'Amsterdam/Badhoevedorp' voortgezet in de KMar locatie in Badhoevedorp. Na het in gebruik nemen van de nieuw Koningin Máxima Kazerne eind 2013, is de oude KMar locatie in Badhoevedorp inmiddels ontruimd.

Niet slechts was de SMC deze dag in de gelegenheid haar bijeenkomst op de 'KMK' te houden, maar de aanwezigen werden bovendien ook verrast met een tweetal excursies. De deelnemers bezochten in twee groepen een aantal opleidinglocaties, die begon met een korte film betreffende de werkzaamheden van de KMar op de luchthaven Schiphol. Eén korps voor alle veiligheidszaken op Schiphol, van handhaving openbare orde, verkeerscontrole, vliegtuigkapingen, alsmede de werkzaamheden van de landelijk recherche KMar op Schiphol, voor onder andere drugs- en zedenzaken, immigratie-criminaliteit enzovoort.

Vervolgens kon men in de 'wapenkamer' een enorme diversiteit aan in beslag genomen echte en nepwapens bekijken en zelfs vasthouden. Zo zagen we deelnemers met uzi, kalashnikov, wurgstokken, chinese messen, pistolen, boksbeugels en dergelijke in de hand. Een unieke gelegenheid om dit te ervaren. Zie ons fotoalbum.

2015 SMC Schiphol mock up

Ook werd een bezoek gebracht aan de ruimte waar een 'mock-up' van een deel van een vliegtuigromp was geplaatst. Deze ruimte wordt benut voor de opleiding en training van eigen personeel dat onder andere is belast met de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar ook wordt deze locatie benut voor het opleiding van overige Europese grenswachters en Frontex personeel. Ook wordt cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappijen in deze ruimte getraind op het omgaan met lastige passagiers, desnoods door hen de handboeien om te doen. Ow Overbeek gaf samen met een collega een demonstratie hoe lastige passagiers in bedwang kunnen worden gehouden.

2015 SMC Schiphol samenzijn

Kortom, de deelnemers konden terugkijken op een zeer interessante en leerzame middag, waarbij toch ook nog kon worden bijgepraat. Ondank het drukke programma was het reüniegevoel duidelijk aanwezig.

De reüniecommissie heeft bij diverse gelegenheden benadrukt dat deze contactmiddag niet slechts voor 'oud-Amsterdammers' bedoeld is. Net als bij alle overige SMC-contactmiddagen zijn alle begunstigers van harte welkom. Het bleek dat hieraan gevolg was gegeven en zo konden ook oud-collega's van buiten voormalig district Amsterdam welkom worden geheten.

De dag werd besloten met een voortreffelijke, door Paresto bereide, rijstmaaltijd. 

Elders op deze website vindt u een foto-impressie van deze contactmiddag.

Lees verder... 20-5-2015

Terugblik SMC-contactdag Koning Willem III-kazerne 16 april 2015

Op donderdag 16 april brachten een veertigtal SMC'ers , sommigen vergezeld van hun partner, een bezoek aan de Koning Willem III-kazerne. 

Van tevoren was men al gewaarschuwd dat  er actuele bouwactiviteiten merkbaar zouden zijn.  En dat bleek een terechte waarschuwing. Omdat op het Square een tijdelijk kazernerestaurant was ingericht kon er niet geparkeerd worden.  Dus ging iedereen te voet van de grote parkeerplaats tegenover het kazernecomplex  naar een separate ruimte achterin dit restaurant.  Tijdens deze wandeling was al goed te zien dat het KEK-gebouw in handen van de bouwakkers was gevallen. Ondanks de geïmproviseerde ruimte was het echt een gezellige ontvangst. Na de koffie en enkele welkomstwoorden van Roel Gras, maakten de bezoekers kennis met drie rondleiders. Het was duidelijk even wennen toen hen gevraagd werd zelf even drie groepen te formeren. Het was merkbaar dat de generaties oud-marechaussees van SMC vroeger gewend waren, zeker op deze kazerne, al dan niet vrijwillig aangewezen te worden. Tijden veranderen…

KWIII SMC apr15

De groepen werden vervolgens rondgeleid door het compleet vernieuwde Gebouw 55, slechts de uiterlijke vorm en enkele zorgvuldig gerestaureerde elementen, als de bijzondere schuif/draaideuren uit het eind van de jaren dertig, herinnerden aan het vroeger gebouw met zij n garages, opslagruimten, ophaalplekken voor strozakken en dergelijke. 

Wat nu getoond werd was een hypermodern trainingscentrum, voorzien van  moderne snufjes , met een gedeeltelijk ondergronds aangebouwd sportcentrum met schietbanen.  De bezoekers waren vol bewondering, hoewel enkelen het niet konden laten om ook even aan het verleden van het gebouw te denken ’ De plek waar ik leerde autorijden’ en ‘Ik zie me nog bij de foerier mijn PU, mijn persoonlijke uitrusting ophalen’.  SMC beoogt met het organiseren van dergelijke bijeenkomsten het onderhouden van onderlinge band tussen oud-marechaussees en het levendig houden van de betrokkenheid en belangstelling voor de Koninklijke Marechaussee.  Aan beide doelen voldeed dit bezoek, met een voor SMC zo kenmerkende mix van oud-beroeps en oud-dienstplichtig personeel, aan de Koning Willem III-kazerne. Na een prima lunch in 'De Cantharel' keerden ze, na een gemeend dankjewel aan de organisatoren,  tevreden huiswaarts. 

Op onze fotogalerij is een foto-impressie van deze dag toegevoegd.

Lees verder... 27-4-2015

Terugblik contactmiddag SMC Buren

‘De familie wordt steeds groter…!’  Met deze woorden opende Roel Gras, voorzitter van de SMC-reüniecommissie,  op 12 maart 2015 de contactmiddag in de dependance van het Marechausseemuseum.  

Contactmiddag SMC Buren 2015

Deze contactmiddag is het traditionele begin van een SMC-activiteitenjaar en ooit voor het eerst gehouden vanwege het succes van soortgelijke bijeenkomsten  in de Amsterdamse regio. Dit jaar waren 81 personen naar Buren gekomen en als zo links en rechts de griep niet had toegeslagen, zouden dat er nog meer geweest zijn.  Waarmee er een duidelijke stijgende lijn waar te nemen is ten aanzien van het aantal deelnemers,  zeer tot genoegen van de reüniecommissie zoals Roel Gras de aanwezigen liet weten.  Na hem kwam Jack Vlaming aan het woord.  Als SMC-voorzitter sloot hij zich aan bij de constateringen van Roel Gras:  ‘Fijn dat er weer zoveel nieuwe gezichten te zien zijn ‘ en als Museumdirecteur ging hij nader in op de nieuwe plaats van ons museum in de organisatie van de Stichting Defensie Musea. 

Na enkele huishoudelijke mededelingen van Roel Gras ging ieder zijn/haar eigen weg,  naar het museum,  naar ‘downtown Buren’ of gezellig bijpratend in de museumdependance.  Met een voortreffelijk buffet kwam na zessen een eind aan deze zeer geslaagde contactmiddag.

Klik hier voor een foto-impressie van deze contactmiddag, met dank aan Hardy Damen en Cees van Ingen voor hun fotobijdragen.

Lees verder... 13-3-2015

Terugblik op feestelijke 53e Algemene Reünie SMC

Bijna 300 begunstigers hadden op 17 oktober, al dan niet met partner, gevolg gegeven aan de uitnodiging deze feestelijk getinte 53e Algemene Reünie van de Stichting Marechaussee Contact bij te wonen in Partycentrum ‘De Molen’ in Harskamp. Feestelijk, omdat ook in SMC-verband het 200 jaar bestaan van de Koninklijke Marechaussee werd gevierd.

SMC Algem Reünie 2014 GrasNa een welkomstwoord van Roel Gras (foto links), voorzitter van de Reüniecommissie, opende de voorzitter, brigade-generaal der Koninklijke Marechaussee b.d., Jack Vlaming de reünie met een toespraak. Hij sprak hij een woord van welkom uit aan aan alle aanwezigen, met een speciaal woord van welkom aan de oud-bestuursleden, de standhouders van SMC, Museum, Stichting Veteraneninstituut, Fonds Social Zorg, MarechausseeNostalgie en de oudste aanwezige begunstiger, de heer Geschiere (1918).

Hij vervolgde: ‘Fijn dat we ook dit jaar weer met zo velen aanwezig zijn. Tegelijkertijd missen we ook enkele trouwe bezoekers omdat zij door ziekte of leeftijd niet kunnen komen. Ook zijn ons in het laatste jaar veel collegae en vrienden ontvallen. Ik verzoek u hen staande te herdenken'.  Na het in acht nemen van een minuut stilte vervolgde de voorzitter zijn toespraak.

Positie van het Wapen
'In het achter ons liggende jaar is het 200-jarig bestaan van het Wapen op diverse momenten herdacht en gevierd. Wij waren als bestuur daar vaak bij aanwezig, op sommige momenten waren ook veel begunstigers voor een dergelijke bijeenkomst uitgenodigd.

SMC Algem Reünie 2014 Vlaming 300De maand oktober kende een paar hoogtepunten. Op 16 oktober werd door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander op het Binnenhof aan de KMar een nieuwe standaard uitgereikt. Een heel gedenkwaardige plechtigheid, op onze website hebben we daar ruim aandacht aan besteed. Op 24 oktober hebben we de Wapendag mogen vieren in de gebouwen van Het Loo. We zijn daar vereerd met het bezoek van onze Schutsvrouwe, H.K.H. Prinses Beatrix. Zij heeft een deel van het middagprogramma bijgewoond.' De Commandant van het Wapen heeft die middag het eerste exemplaar van het jubileumboek overhandigd aan onze Schutsvrouwe', aldus Vlaming (foto rechts).

Toestand Stichting
'Wij kunnen als Stichting weer terugzien op een goed jaar. De door de reüniecommissie georganiseerde evenementen zijn goed bezocht. De website benutten wij om u dagelijks te voorzien van informatie over onze stichting en ons Wapen. Per maand bezoeken ruim 5.000 personen een of meer keer onze website; gemiddeld zo’n 11 à 12.000 bezoeken per maand. Daarnaast proberen wij met de wekelijkse nieuwsbrief in een behoefte te voorzien. Er wordt goed naar gekeken. Op dit ogenblik hebben wij daarvoor 1250 abonnees. Tenslotte ons blad. Het is een van de weinige periodieken die nog op papier wordt uitgegeven. Marechaussee Contact voorziet zeker in een behoefte. We krijgen als redactie regelmatig positieve reacties'. Vlaming spreekt zijn dank uit aan de redactieleden.

Toestand museum
Vlaming: 'Met ons museum gaat het ook goed. Er wordt goed invulling gegeven aan de status van Marechaussee Meeting Point. Wekelijks zijn er te Buren vergaderingen, bijeenkomsten of reünies. Fijn dat we ook op deze wijze de band met ons Wapen en haar (oud-)leden kunnen verstevigen. Op 1 november zullen we nu echt een nevenvestiging worden van de Stichting Defensie Musea. Voor u als bezoeker en trouwe achterban zal er niets veranderen. Het museum en de collectie blijft in Buren'.

Vervolgens geeft Vlaming een toelichting op het verschenen gedenkboek "Een krachtig instrument", uitgegeven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de KMar. Alle begunstigers zullen dit fraaie, 272 pagina's tellende boek gratis ontvangen.

De toespraak van de voorzitter is hier in zijn geheel terug te lezen

SMC Algem Reünie 2014 Leijtens

Roel Gras doet hierna nog enkele mededelingen van huishoudelijke aard en onder het genot van een drankje kwamen de boeiende gesprekken van vroeger weer op gang.

Tegen het einde van het ochtendprogramma verraste Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens (foto links), de reünie met een onverwacht bezoek.

Ondanks zijn drukke programma had hij toch de tijd gevonden de reünisten te bezoeken en vervolgens toe te spreken. 'U, als oud-gedienden bent de ambassadeurs van de Koninklijke Marechaussee', aldus Leijtens, die nog tijd vond om met diverse aanwezigen een praatje te maken.

Tijdens de koffie, maar vooral tijdens de borrel, kwamen de herinneringen en de sterke verhalen (weer) boven water, al dan niet ondersteund met fotoalbums.

Oud-collega’s die elkaar uit het oog hadden verloren door overplaatsingen of dienstverlating, zagen elkaar - soms pas na jaren - weer.

De sfeer was als van ouds. Het was te merken dat leden en oud-leden van het Wapen de behoefte hebben om minstens één maal per jaar bij elkaar te zijn om de vriendschapsbanden te hernieuwen, getuige ook de grote belangstelling voor dit jaarlijkse evenment. 

SMC Algem Reünie 2014gezelligheid
gezelligheid

Na nuttigen van een voortreffelijke Hollandse stamppotmaaltijd volgde het middagprogramma, dat bestond uit een presentatie over het KMar programma 'Informatie Gestuurd Optreden' (IGO) door kolonel KMar M.M.L.A. Hendricks, programma directeur. Zijn betoog bevatte een interessante uiteenzetting over de toekomstige wijze van optreden van de Marechaussee; een programma dat in 2017 zijn beslag moet krijgen, waarin dan een Landelijk Tactisch Commando zal bestaan en de districtsstaven zijn verdwenen. 


SMC Algem Reünie 2014 museumstandMuseumstand

De aanwezige stands van het Marechausseemuseum, het Fonds Sociale Zorg, van MarechausseeNostalgie, van de veteranen en van de SMC hadden over belangstelling niet te klagen. Er zijn zoveel leuke, kleine en grotere dingen over de marechaussee te verkrijgen!

SMC Algem Reünie 2014 SMC stand
deel van de SMC stand

Aan alle gezelligheid komt een einde en zo werd deze 53e Reünie omstreeks 16.30 uur besloten. Met het fraaie jubileumboek en met een calculator in luxe etui als aandenken vertrokken de reünisten huiswaarts. Zeker met deze fraaie geschenken kan het ‘Eens marechaussee, altijd marechaussee’-gevoel kan er weer en jaartje tegen.

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.

SMC

Lees verder... 30-10-2014

Gecombineerde Veteranendag en Contactdag KMar 200 jaar

Een bijzondere dag, deze zonnige vrijdag 3 oktober 2014, waarop een gecombineerde 15e Veteranendag Koninklijke Marechaussee en een feestelijke Contactdag voor oud-medewerkers plaatsvond op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn, ter gelegenheid van het 200 jaar bestaan van het Wapen.

Vetdag KMar 2014 welkom
KMar - 200 jaar als het erop aankomt

De CD KMar 2014 werd opgesplitst in twee delen: een ochtendprogramma en een middagprogramma. Het ochtendprogramma was bestemd voor de doelgroep veteranen, zowel postactief als in werkelijke dienst, waarbij de herdenkingsplechtigheid bij het KMar monument centraal staat. Het middagprogramma stond in het teken van de grote reünie voor alle oud-medewerkers KMar.

Naar schatting waren bijna 1000 'oude' en 'nieuwe' veteranen en overige bezoekers aanwezig bij het ochtendprogramma op deze gedenkwaardige dag op de Koning Willem III kazerne. Geleidelijk aan liep het vol in de enorme partytent, die dit jaar weer dwars op de kazerne-square was geplaatst. Hierdoor werd meer ruimte gekregen om al het materiaal op te stellen, zowel binnen als buiten.

Vetdag KMar 2014 CKMar
toespraak CKMar dr. Hans Leijtens

De herdenkingsplechtigheid bij het monument voor gevallen en overleden veteranen werd ingeleid door Commandant der Koninklijke Marechaussee (CKMar), luitenant-generaal dr. Hans Leijtens. Aandachtig werd geluisterd door de aanwezigen bestaande uit oorlogs- en vredesmissieveteranen, actieven met vredesmissie-ervaring, de standaardwacht der KMar, het Trompetterkorps, studenten en overige autoriteiten en genodigden, waaronder luitenant-generaal b.d. Ted Meines.

Leijtens: 'Vandaag is een dag van ontmoeting, herkenning, van waardering. Maar vandaag is ook een dag van herdenken. Daarom staan we hier, bij dit monument. Om collega’s te herdenken die we vandaag graag ook in ons midden zouden hebben. Wij herdenken de collega’s van het Korps Politietroepen, het Korps Militaire Politie en de Koninklijke Marechaussee die in dienst van hun land het hoogste offer hebben gegeven. Wij herdenken de collega’s die vielen in de Tweede Wereldoorlog, in Nederlands-Indië, Nieuw Guinea en Korea. Wij herdenken ook de collega’s die vielen in het voormalig Joegoslavië, de Sinaï, Angola en Irak'.

Hij vervolgde: 'Wij koesteren onze herinneringen aan hen. Wij tonen hier, vandaag, onze dankbaarheid en ons diepste respect voor hun offer. Ik zei het hier vorig jaar al: veteranen, onze militairen, zijn mensen die hun beste jaren investeren in de vrijheid, veiligheid en welvaart van anderen. De mensen die wij hier herdenken hebben de prijs van onze vrijheid met hun leven betaald. Zij vielen voor ons allemaal, námens ons allemaal. Militairen doen wat ze doen niet voor zichzelf, maar altijd namens anderen. Dat geldt voor de mensen die we vandaag herdenken, maar ook voor alle anderen die hier in dienst van de Koning aanwezig zijn. Het besef dat militairen hun werk namens ons allemaal doen, lijkt weer steeds meer door te dringen in onze maatschappij'.

De volledige tekst van deze toespraak van kunt u teruglezen op de SMC-website.

Vetdag KMar 2014 samenzijn
het wederzien

Door kapitein mevrouw Miriam Weimar en de heer Bertus Visscher (Indiëveteraan) werd bij het monument een krans gelegd, terwijl de nationale driekleur werd gehesen door Cor Vogelaar en Cees van Ingen (Libanon Veteranen).

De aanwezigen kregen vervolgens de gelegenheid te defileren langs het monument en de krans. De plechtigheid werd opgeluisterd door gepaste muziek uitgevoerd door het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee. 

In de tent was een groot aantal stands aanwezig, waaronder prominent ook die van het KMar museum en de SMC. Buiten de tent was een diversiteit aan KMar voertuigen opgesteld. De bereden brigade was aanwezig terwijl de re-enactmenten groepen over het terrein patrouilleerden.

Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2013 was een geslaagde dag waarop de herdenking van gevallen collega's centraal stond. Maar ook geslaagd als ontmoetingsdag waar alle sobats, vrienden, collegae en anderen elkaar wederom in saamhorigheid konden ontmoeten. De dag werd besloten met een traditionele rijstmaaltijd.

Vetdag KMar 2014 SMC stand
SMC stand prominent aanwezig

Middagprogramma
Om  13.30 uur begon formeel het middagprogramma voor de oud-marechaussees en overige reünisten. De genodigden werden door Commandant Koninklijke Marechaussee welkom geheten en wenste hen een fijne middag op het terrein van de KW-III kazerne. Van heinde en ver waren ze gekomen, de oud-marechaussees, zelfs uit het verre Australië en Canada. Allen vandaag terug op het zo bekende kazerneterrein en op zoek naar mogelijke lichtingsgenoten. Bij zowel het ochtend- als middagprogramma was het reünie-gevoel duidelijk merkbaar. 

Van deze dag staat een foto-impressie op onze fotopagina. 

SMC

Lees verder... 3-10-2014

Terugblik SMC-Contactdag in museum 'Bevrijdende Vleugels' in Best

Op 10 september, zeven dagen voordat het zeventig jaar geleden zou zijn dat op die plek 101 USA Airborne aan hun bijdrage aan Operatie Market Garden begonnen, kwamen veertig SMC'ers, sommigen met partner, bijeen op de SMC-Contactdag die plaatvond in het museum 'Bevrijdende Vleugels' in Best.

Bevrijdende Vleugels 1

De deelnemers werden ontvangen in het restaurant van het museum met koffie en gebak in Brasserie 't Boshuys. De voorzitter van de Reünievereniging Marechaussee Contact (RVMC), Roel Gras, heette allen van harte welkom en verstrekte enige bijzonderheden over het programma van deze dag.

Vervolgens werd de groep deelnemers gesplitst in twee groepen die elk, onder leiding van een terzake zeer kundige gids, een rondleiding maakten op het museumcomplex. Voor de deelnemers werd de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog opgefrist, van de mobilisatie in Nederland tot de operatie Market Garden. Helaas ontbrak het aan tijd om het gehele museumcomplex te bezoeken. Een deel van de bezoekers moest als gevolg daarvan de vliegtuighal en het spoorwegmuseum missen.

Bevrijdende Vleugels 2

Na een voortreffelijke lunch volgde nog een gezellig samenzijn, waarna het programma rond de klok van vier uur werd beëindigd en de deelnemers huiswaarts keerden.

Museum Bevrijdende Vleugels  is ontstaan uit een tijdelijke tentoonstelling, die ter gelegenheid van de 40 jarige herdenking van Operatie Market Garden door de heer Jan Driessen (1921 - 2010) in Veghel werd georganiseerd. De tentoonstelling was een dermate groot succes, dat besloten werd om zijn collectie onder te brengen in een museum.

In Museum Bevrijdende Vleugels wordt de bezetting, de onderdrukking en de uiteindelijke bevrijding uitvoerig belicht.  Men gaat terug in de tijd met authentiek militair materieel, waaronder luchtdoelgeschut, voertuigen, vliegend materieel enzovoort alsmede prachtige diorama’s. 

Een foto-impressie van deze dag is te vinden in het album in de foto-galerij van deze website.

SMC

Lees verder... 11-9-2014

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief