Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Terugblik Indië-reünie Boerma Plaizier-MP III

Ruim vijftig reünisten die gediend hebben in het voormalig Nederlands-Indië (inclusief Nieuw Guinea), Korea en Engeland bij het Korps Militaire Politie, het Wapen der Koninklijke Marechaussee, dan wel bij het Korps Politietroepen, waren op deze mooie zomerse dag aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomst in het Congres en Reüniecentrum 'Kumpulan' in Bronbeek.

De bezoekers werden, evenals in voorgaande jaren, bij de ingang van de 'Kumpulan' begroet door Indië-veteraan en SMC-er Charles Besançon.

2015 Boerma Pl Roel GrasNa inleidende woorden van Roel Gras, voorzitter reünievereniging SMC, heette brigade-generaal b.d. Jack Vlaming, voorzitter van de Stichting Marechaussee Contact, in zijn toespraak de aanwezigen van harte welkom, met name kolonel W.J.M. Wiersma-Bernaert namens de KMar, kolonel Michiel C. Dulfer, Commandant KTOMM Bronbeek, brigade-generaal b.d. drs A.D. Vriezen. Mevrouw L.C. Plaizier - Flippo werd vertegenwoordigd door haar dochter. Indiëveteraan Arie van Veen en zijn echtgenote waren door persoonlijke omstandigheden niet in de gelegenheid aanwezig te zijn. Vlaming bedankte de voorzitter van de reünievereniging, Roel Gras, voor het vele werk dat is voorafgegaan aan de voorbereiding van deze dag.  

Na zijn inleiding sprak Vlaming over de gebeurtenissen die het afgelopen jaar hebben 2015 Boerma Pl Jack Vlamingplaatsgevonden. Ook memoreerde hij het verschijnen van het boek ‘Een krachtig instrument’. In dit boek wordt de 200-jarige geschiedenis van de KMar beschreven. Een paar pagina’s worden ook gewijd aan de inzet in het voormalige Nederlands-Indië. Vlaming : 'Kort voor het verschijnen van het boek heb ook ik de gelegenheid gekregen op- en aanmerkingen te plaatsen. Ik heb dat onder andere gedaan bij dit hoofdstuk. Naar mijn mening wordt hier niet goed beschreven welke diensten er door u zijn verricht. Ik heb onder meer verwezen naar het door Arie van Veen geschreven boek: ‘Militaire Politie in Nederlands Indië 1945 – 1951’. Vlaming vervolgde: 'De schrijvers van het boek hebben er desondanks voor gekozen alleen de inzet in de steden te belichten en niet stil te staan bij de inzet in de buitengebieden. Ik vind dat heel erg jammer. Velen van u wordt daarmee tekort gedaan. Van de 6229 overleden militairen waren er 60 van het KMP/KMar, procentueel maakten wij minder dan 1% uit van de ingezette troepen. Onze verliezen lagen derhalve hoger dan bij de overige eenheden. Dat en de duur van uw verblijf aldaar maakt dat het  geen wonder is dat daar een band voor het leven is gesmeed. Die band is nog eens versterkt door de behandeling die u bij terugkeer is ten deel gevallen!'

De gehele toespraak kunt u hier teruglezen.

Na de toespraak werden de in het afgelopen jaar overleden sobats herdacht. Roel Gras las 28 namen voor van degenen die ons zijn ontvallen gedurende 2014/2015. Hierop werd een moment stilte in acht genomen.

Bij het KNIL-monument werd een krans gelegd door de dames Jannie Post en Bertie Speelziek. Opperwachtmeester Paul van der Schoot van het Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee bracht het signaal 'Taptoe Infanterie' gevolgd door het spelen van twee coupletten van het Wilhelmus. De buitenplechtigheid werd besloten met een defilé.

Na de traditionele Indische rijstmaaltijd was er nog ruim de gelegenheid voor de deelnemers om van gedachten te wisselen. Ondanks het steeds geringer wordende aantal sobats, werd teruggekeken op een fijne Reünie in Bronbeek.

2015 Boerma Pl gezellig samenzijn

Op onze foto-pagina vindt u een foto-impressie van deze dag.

Lees verder... 11-6-2015

Veteranendag Marechaussee 2015

Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal dr. Hans Leijtens, nodigt zijn veteranen, jong en oud, beroeps en dienstplichtig, postactief of nog in dienst, uit voor de 16e Veteranendag KMar op vrijdag 2 oktober 2015 van 09.30 tot 15.30 uur op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn.

2015 Vetdag KMar 2015

Thema
De projectorganisatie heeft aan dit samenzijn het thema ’30 jaar Libanon’ meegegeven. In november 1985 kwam de laatste Nederlandse militair uit Libanon terug, waar Nederland vanaf 1979 deel uitmaakte van UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon). KMar-personeel verrichtte er militaire politiediensten vanuit de Brigade KMar in Hariss of men was geplaatst bij de ‘Military Police Company’ (MP-Coy) van het UN-hoofdkwartier in Naqoura. Op deze vrijdag zijn enkelen gekleed in het gevechtspak van toen en komt de Nederlandse UNIFIL Vereniging met UN-voertuig(-en)  en een Libanon-checkpoint. Acte de presence geven: het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee, ruiters, brigade buitenlandmissies, re-enactors en vele anderen. Centraal staat: elkaar ontmoeten en de veteranenbanden aanhalen of verstevigen. 

Aanmelden
Voor de postactieve veteranen volgen nadere richtlijnen in het veteranenblad Checkpoint van juli/augustus. Onder hen wordt nadrukkelijk ook verstaan de oudgedienden bij het Korps Politietroepen en het Korps Militaire Politie. Nieuw is dat men zich digitaal moet aanmelden via Mijn Vi (u hoeft zich alleen eenmalig te registreren als u nog niet eerder via Mijn Vi kaarten heeft aangevraagd) op de website van veteraneninstituut. Wanneer u niet beschikt over internet kunt u ook bellen naar het Veteraneninstituut op telefoonnummer: 088-3340050. De veteranen in actieve dienst dienen zich aan te melden via het e-mailadres Veteranendag KMar. In september ontvangt men het programmaboekje dat tevens dienst doet als toegangsbewijs voor de kazerne. Er is busvervoer geregeld van en naar het station NS, zo ook consumptiebonnen en een herinneringsbon. Voor meer informatie kunt zich telefonisch wenden tot ow Ari Buikema van de projectorganisatie: 06-20630242. 

Lees verder... 9-6-2015

Terugblik contactmiddag Badhoevedorp

2015 SMC Schiphol ingang kmkVoor het tweede opeenvolgende jaar kon de SMC op 20 mei 2015 wederom dankbaar gebruik maken van de faciliteiten op de Koningin Máxima Kazerne (KMK) voor het houden van de jaarlijkse contactmiddag 'Amsterdam-Badhoevedorp'. De SMC is veel dank verschuldigd aan districtscommandant brigade-generaal drs P.J. Simpelaar om van de unieke locatie gebruik te mogen maken.

Ruim zestig begunstigers hadden zich aangemeld en werden welkom geheten op deze dag door de voorzitter van de reünievereniging, Roel Gras. Na enige inleidende woorden werd een moment stilte werd gehouden voor een achttal vrienden die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen, te weten de collega's W. Noordenbos, 20/06/2014; W(illem) Rosier, 10/10/2014; G(errit) Hardeveld, 21/10/2014; H. Sabee, 01/01/2015; P(eter) T. Horbach, 27/02/2015; E(rik) van de Waal, 22/04/2015; W.F. Engelberts, 28/04/2015 en A(rie)J. Dekker, 02/05/2015.


Namens de districtscommandant Schiphol was aanwezig luitenant-kolonel Tom Kloppenburg. Verder2015 SMC Schiphol Kloppenburg 2015 SMC Schiphol Graswaren bij het middagprogramma namens de KMar aanwezig kapitein Kees Ploeg, adjudant-onderofficier mevrouw Charlotte Bloemendaal en de opperwachtmeesters Sander Overbeek en Rob Berrenstein van het district. Roel Gras (foto links) verzocht overste Kloppenburg (foto rechts) de dank aan de districtscommandant over te brengen voor het beschikbaar stellen t.b.v. de SMC van deze bijzondere locatie in Badhoevedorp.

De SMC-contactmiddag, in vroegere jaren bekend als contactmiddag 'Amsterdam' werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw, wellicht zelfs eerder, opgezet als informele contactdag voor personeel in het toenmalig District Amsterdam en gehouden op locatie 'Robert Koch' onder regie van SMC-coryfee Arie van Veen. Na de oprichting van de SMC in 1977 is meer structuur in de bijeenkomsten gebracht. Na de sluiting van de Amsterdamse locatie 'Robert Koch' in 2007 werd deze bijeenkomst onder de naam 'Amsterdam/Badhoevedorp' voortgezet in de KMar locatie in Badhoevedorp. Na het in gebruik nemen van de nieuw Koningin Máxima Kazerne eind 2013, is de oude KMar locatie in Badhoevedorp inmiddels ontruimd.

Niet slechts was de SMC deze dag in de gelegenheid haar bijeenkomst op de 'KMK' te houden, maar de aanwezigen werden bovendien ook verrast met een tweetal excursies. De deelnemers bezochten in twee groepen een aantal opleidinglocaties, die begon met een korte film betreffende de werkzaamheden van de KMar op de luchthaven Schiphol. Eén korps voor alle veiligheidszaken op Schiphol, van handhaving openbare orde, verkeerscontrole, vliegtuigkapingen, alsmede de werkzaamheden van de landelijk recherche KMar op Schiphol, voor onder andere drugs- en zedenzaken, immigratie-criminaliteit enzovoort.

Vervolgens kon men in de 'wapenkamer' een enorme diversiteit aan in beslag genomen echte en nepwapens bekijken en zelfs vasthouden. Zo zagen we deelnemers met uzi, kalashnikov, wurgstokken, chinese messen, pistolen, boksbeugels en dergelijke in de hand. Een unieke gelegenheid om dit te ervaren. Zie ons fotoalbum.

2015 SMC Schiphol mock up

Ook werd een bezoek gebracht aan de ruimte waar een 'mock-up' van een deel van een vliegtuigromp was geplaatst. Deze ruimte wordt benut voor de opleiding en training van eigen personeel dat onder andere is belast met de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers. Maar ook wordt deze locatie benut voor het opleiding van overige Europese grenswachters en Frontex personeel. Ook wordt cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappijen in deze ruimte getraind op het omgaan met lastige passagiers, desnoods door hen de handboeien om te doen. Ow Overbeek gaf samen met een collega een demonstratie hoe lastige passagiers in bedwang kunnen worden gehouden.

2015 SMC Schiphol samenzijn

Kortom, de deelnemers konden terugkijken op een zeer interessante en leerzame middag, waarbij toch ook nog kon worden bijgepraat. Ondank het drukke programma was het reüniegevoel duidelijk aanwezig.

De reüniecommissie heeft bij diverse gelegenheden benadrukt dat deze contactmiddag niet slechts voor 'oud-Amsterdammers' bedoeld is. Net als bij alle overige SMC-contactmiddagen zijn alle begunstigers van harte welkom. Het bleek dat hieraan gevolg was gegeven en zo konden ook oud-collega's van buiten voormalig district Amsterdam welkom worden geheten.

De dag werd besloten met een voortreffelijke, door Paresto bereide, rijstmaaltijd. 

Elders op deze website vindt u een foto-impressie van deze contactmiddag.

Lees verder... 20-5-2015

Terugblik SMC-contactdag Koning Willem III-kazerne 16 april 2015

Op donderdag 16 april brachten een veertigtal SMC'ers , sommigen vergezeld van hun partner, een bezoek aan de Koning Willem III-kazerne. 

Van tevoren was men al gewaarschuwd dat  er actuele bouwactiviteiten merkbaar zouden zijn.  En dat bleek een terechte waarschuwing. Omdat op het Square een tijdelijk kazernerestaurant was ingericht kon er niet geparkeerd worden.  Dus ging iedereen te voet van de grote parkeerplaats tegenover het kazernecomplex  naar een separate ruimte achterin dit restaurant.  Tijdens deze wandeling was al goed te zien dat het KEK-gebouw in handen van de bouwakkers was gevallen. Ondanks de geïmproviseerde ruimte was het echt een gezellige ontvangst. Na de koffie en enkele welkomstwoorden van Roel Gras, maakten de bezoekers kennis met drie rondleiders. Het was duidelijk even wennen toen hen gevraagd werd zelf even drie groepen te formeren. Het was merkbaar dat de generaties oud-marechaussees van SMC vroeger gewend waren, zeker op deze kazerne, al dan niet vrijwillig aangewezen te worden. Tijden veranderen…

KWIII SMC apr15

De groepen werden vervolgens rondgeleid door het compleet vernieuwde Gebouw 55, slechts de uiterlijke vorm en enkele zorgvuldig gerestaureerde elementen, als de bijzondere schuif/draaideuren uit het eind van de jaren dertig, herinnerden aan het vroeger gebouw met zij n garages, opslagruimten, ophaalplekken voor strozakken en dergelijke. 

Wat nu getoond werd was een hypermodern trainingscentrum, voorzien van  moderne snufjes , met een gedeeltelijk ondergronds aangebouwd sportcentrum met schietbanen.  De bezoekers waren vol bewondering, hoewel enkelen het niet konden laten om ook even aan het verleden van het gebouw te denken ’ De plek waar ik leerde autorijden’ en ‘Ik zie me nog bij de foerier mijn PU, mijn persoonlijke uitrusting ophalen’.  SMC beoogt met het organiseren van dergelijke bijeenkomsten het onderhouden van onderlinge band tussen oud-marechaussees en het levendig houden van de betrokkenheid en belangstelling voor de Koninklijke Marechaussee.  Aan beide doelen voldeed dit bezoek, met een voor SMC zo kenmerkende mix van oud-beroeps en oud-dienstplichtig personeel, aan de Koning Willem III-kazerne. Na een prima lunch in 'De Cantharel' keerden ze, na een gemeend dankjewel aan de organisatoren,  tevreden huiswaarts. 

Op onze fotogalerij is een foto-impressie van deze dag toegevoegd.

Lees verder... 27-4-2015

Terugblik contactmiddag SMC Buren

‘De familie wordt steeds groter…!’  Met deze woorden opende Roel Gras, voorzitter van de SMC-reüniecommissie,  op 12 maart 2015 de contactmiddag in de dependance van het Marechausseemuseum.  

Contactmiddag SMC Buren 2015

Deze contactmiddag is het traditionele begin van een SMC-activiteitenjaar en ooit voor het eerst gehouden vanwege het succes van soortgelijke bijeenkomsten  in de Amsterdamse regio. Dit jaar waren 81 personen naar Buren gekomen en als zo links en rechts de griep niet had toegeslagen, zouden dat er nog meer geweest zijn.  Waarmee er een duidelijke stijgende lijn waar te nemen is ten aanzien van het aantal deelnemers,  zeer tot genoegen van de reüniecommissie zoals Roel Gras de aanwezigen liet weten.  Na hem kwam Jack Vlaming aan het woord.  Als SMC-voorzitter sloot hij zich aan bij de constateringen van Roel Gras:  ‘Fijn dat er weer zoveel nieuwe gezichten te zien zijn ‘ en als Museumdirecteur ging hij nader in op de nieuwe plaats van ons museum in de organisatie van de Stichting Defensie Musea. 

Na enkele huishoudelijke mededelingen van Roel Gras ging ieder zijn/haar eigen weg,  naar het museum,  naar ‘downtown Buren’ of gezellig bijpratend in de museumdependance.  Met een voortreffelijk buffet kwam na zessen een eind aan deze zeer geslaagde contactmiddag.

Klik hier voor een foto-impressie van deze contactmiddag, met dank aan Hardy Damen en Cees van Ingen voor hun fotobijdragen.

Lees verder... 13-3-2015

Terugblik op feestelijke 53e Algemene Reünie SMC

Bijna 300 begunstigers hadden op 17 oktober, al dan niet met partner, gevolg gegeven aan de uitnodiging deze feestelijk getinte 53e Algemene Reünie van de Stichting Marechaussee Contact bij te wonen in Partycentrum ‘De Molen’ in Harskamp. Feestelijk, omdat ook in SMC-verband het 200 jaar bestaan van de Koninklijke Marechaussee werd gevierd.

SMC Algem Reünie 2014 GrasNa een welkomstwoord van Roel Gras (foto links), voorzitter van de Reüniecommissie, opende de voorzitter, brigade-generaal der Koninklijke Marechaussee b.d., Jack Vlaming de reünie met een toespraak. Hij sprak hij een woord van welkom uit aan aan alle aanwezigen, met een speciaal woord van welkom aan de oud-bestuursleden, de standhouders van SMC, Museum, Stichting Veteraneninstituut, Fonds Social Zorg, MarechausseeNostalgie en de oudste aanwezige begunstiger, de heer Geschiere (1918).

Hij vervolgde: ‘Fijn dat we ook dit jaar weer met zo velen aanwezig zijn. Tegelijkertijd missen we ook enkele trouwe bezoekers omdat zij door ziekte of leeftijd niet kunnen komen. Ook zijn ons in het laatste jaar veel collegae en vrienden ontvallen. Ik verzoek u hen staande te herdenken'.  Na het in acht nemen van een minuut stilte vervolgde de voorzitter zijn toespraak.

Positie van het Wapen
'In het achter ons liggende jaar is het 200-jarig bestaan van het Wapen op diverse momenten herdacht en gevierd. Wij waren als bestuur daar vaak bij aanwezig, op sommige momenten waren ook veel begunstigers voor een dergelijke bijeenkomst uitgenodigd.

SMC Algem Reünie 2014 Vlaming 300De maand oktober kende een paar hoogtepunten. Op 16 oktober werd door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander op het Binnenhof aan de KMar een nieuwe standaard uitgereikt. Een heel gedenkwaardige plechtigheid, op onze website hebben we daar ruim aandacht aan besteed. Op 24 oktober hebben we de Wapendag mogen vieren in de gebouwen van Het Loo. We zijn daar vereerd met het bezoek van onze Schutsvrouwe, H.K.H. Prinses Beatrix. Zij heeft een deel van het middagprogramma bijgewoond.' De Commandant van het Wapen heeft die middag het eerste exemplaar van het jubileumboek overhandigd aan onze Schutsvrouwe', aldus Vlaming (foto rechts).

Toestand Stichting
'Wij kunnen als Stichting weer terugzien op een goed jaar. De door de reüniecommissie georganiseerde evenementen zijn goed bezocht. De website benutten wij om u dagelijks te voorzien van informatie over onze stichting en ons Wapen. Per maand bezoeken ruim 5.000 personen een of meer keer onze website; gemiddeld zo’n 11 à 12.000 bezoeken per maand. Daarnaast proberen wij met de wekelijkse nieuwsbrief in een behoefte te voorzien. Er wordt goed naar gekeken. Op dit ogenblik hebben wij daarvoor 1250 abonnees. Tenslotte ons blad. Het is een van de weinige periodieken die nog op papier wordt uitgegeven. Marechaussee Contact voorziet zeker in een behoefte. We krijgen als redactie regelmatig positieve reacties'. Vlaming spreekt zijn dank uit aan de redactieleden.

Toestand museum
Vlaming: 'Met ons museum gaat het ook goed. Er wordt goed invulling gegeven aan de status van Marechaussee Meeting Point. Wekelijks zijn er te Buren vergaderingen, bijeenkomsten of reünies. Fijn dat we ook op deze wijze de band met ons Wapen en haar (oud-)leden kunnen verstevigen. Op 1 november zullen we nu echt een nevenvestiging worden van de Stichting Defensie Musea. Voor u als bezoeker en trouwe achterban zal er niets veranderen. Het museum en de collectie blijft in Buren'.

Vervolgens geeft Vlaming een toelichting op het verschenen gedenkboek "Een krachtig instrument", uitgegeven ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de KMar. Alle begunstigers zullen dit fraaie, 272 pagina's tellende boek gratis ontvangen.

De toespraak van de voorzitter is hier in zijn geheel terug te lezen

SMC Algem Reünie 2014 Leijtens

Roel Gras doet hierna nog enkele mededelingen van huishoudelijke aard en onder het genot van een drankje kwamen de boeiende gesprekken van vroeger weer op gang.

Tegen het einde van het ochtendprogramma verraste Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens (foto links), de reünie met een onverwacht bezoek.

Ondanks zijn drukke programma had hij toch de tijd gevonden de reünisten te bezoeken en vervolgens toe te spreken. 'U, als oud-gedienden bent de ambassadeurs van de Koninklijke Marechaussee', aldus Leijtens, die nog tijd vond om met diverse aanwezigen een praatje te maken.

Tijdens de koffie, maar vooral tijdens de borrel, kwamen de herinneringen en de sterke verhalen (weer) boven water, al dan niet ondersteund met fotoalbums.

Oud-collega’s die elkaar uit het oog hadden verloren door overplaatsingen of dienstverlating, zagen elkaar - soms pas na jaren - weer.

De sfeer was als van ouds. Het was te merken dat leden en oud-leden van het Wapen de behoefte hebben om minstens één maal per jaar bij elkaar te zijn om de vriendschapsbanden te hernieuwen, getuige ook de grote belangstelling voor dit jaarlijkse evenment. 

SMC Algem Reünie 2014gezelligheid
gezelligheid

Na nuttigen van een voortreffelijke Hollandse stamppotmaaltijd volgde het middagprogramma, dat bestond uit een presentatie over het KMar programma 'Informatie Gestuurd Optreden' (IGO) door kolonel KMar M.M.L.A. Hendricks, programma directeur. Zijn betoog bevatte een interessante uiteenzetting over de toekomstige wijze van optreden van de Marechaussee; een programma dat in 2017 zijn beslag moet krijgen, waarin dan een Landelijk Tactisch Commando zal bestaan en de districtsstaven zijn verdwenen. 


SMC Algem Reünie 2014 museumstandMuseumstand

De aanwezige stands van het Marechausseemuseum, het Fonds Sociale Zorg, van MarechausseeNostalgie, van de veteranen en van de SMC hadden over belangstelling niet te klagen. Er zijn zoveel leuke, kleine en grotere dingen over de marechaussee te verkrijgen!

SMC Algem Reünie 2014 SMC stand
deel van de SMC stand

Aan alle gezelligheid komt een einde en zo werd deze 53e Reünie omstreeks 16.30 uur besloten. Met het fraaie jubileumboek en met een calculator in luxe etui als aandenken vertrokken de reünisten huiswaarts. Zeker met deze fraaie geschenken kan het ‘Eens marechaussee, altijd marechaussee’-gevoel kan er weer en jaartje tegen.

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.

SMC

Lees verder... 30-10-2014

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief