Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Terugblik SMC Contactdag Buren 8 maart 2012

Gelukkig zie ik elk jaar weer enkele nieuwe gezichten en dit jaar zijn we weer met meer aanwezigen dan de vorige keren’. Met deze woorden opende Roel Gras op 8 maart, namens de SMC-reüniecommissie, de eerste SMC-activiteit van het jaar 2012.

SMC Contactdag 8 maart 2012 2Ongeveer zestig personen kwamen bijeen in het Marechausseemuseum in Buren voor de jaarlijkse contactmiddag.

In zijn welkomstwoord memoreerde Roel het ontstaan van deze contactmiddag en deelde hij mee welke activiteiten de komende tijd op het programma staan. Hij vroeg de aanwezigen regelmatig te kijken op de websites van SMC en MarechausseeNostalgie, in Marechaussee Contact en in  de SMC-nieuwsbrief. Met de mededeling dat iedereen in ieder geval weer bijtijds in de dependance terug moest zijn voor het buffet en dat de verdere invulling van de middag aan ‘uzelf ‘ is,  gaf hij het woord aan de directeur van het museum Stan Klijnhout.

Na de SMC-ers begroet te hebben, informeerde deze de aanwezigen over de gang van zaken in en  rondom het museum. Hierbij kwamen onder meer aspecten als de toekomst van het museum,  de modernisering van de exposities en de nieuwe functie als KMar Meeting Point aan de orde. Met de woorden ‘We hebben er een goed gevoel bij’ wenste hij de aanwezigen een prettige contactmiddag toe.

Hierna ging ieder zijn eigen gang om rond 16.30 weer te verzamelen in de dependance waar met een gezellig – en uitstekend! – buffet aan deze contactmiddag een einde kwam.

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag.

Lees verder... 8-4-2012

Evaluatie / Enquete Algemene Reünie 2011

De deelnemers aan de Algemene Reünie 2011 werden in gelegenheid gesteld hun mening over de Algemene Reünie te verwoorden via een enqueteformulier.

Meer dan de helft van de deelnemers stuurde een ingevuld formulier in. De uitslag kunt u hier bekijken.

Lees verder... 25-11-2011

Reünie Surinamegangers

De jaarlijkse reünie van oud-KMar personeel en hun partners, dat uitgezonden is geweest naar Suriname, vindt plaats op donderdag, 12 april 2012,  in de dependance van het Marechausseemuseum, Weeshuiswal 4 in Buren.

U bent welkom vanaf 13.30 uur. Tijdens deze reünie is er geen rondleiding met gidsen; uiteraard kunt u wel op eigen gelegenheid het museum bezoeken. Nadat u onder het genot van een hapje en een drankje (hetSuriname reunie drankje is voor eigen rekening) weer enigszins bent bijgepraat, staat omstreeks 17.00 uur een buffet in de dependance voor u  klaar.
 
De kosten van deelname aan deze reünie voor begunstigers van de SMC, waaronder ook de partner wordt begrepen, zijn € 12,50 per  persoon, inclusief het buffet. Niet begunstigers zijn ook welkom, zij betalen € 25,00 per persoon.

U meldt zich aan door overmaking van het te betalen bedrag op bankrekeningnummer:715795 van de Stichting Marechaussee Contact, Reüniecommissie, Walstro 33, 1273 BH Huizen, onder vermelding van “SURINAME”. Bij telebankieren tevens graag uw adres vermelden. Uw aanmelding wordt uiterlijk 30 maart  2012 tegemoet gezien.

Gelet op de betalingscondities geldt dat betalingen niet kunnen worden gerestitueerd bij afzegging van deelname na 30 maart 2012.
Na aanmelding ontvangt u geen herinnering cq programma. Zaken die u eventueel aan het museum wilt schenken kunt u, voorzien van naam en adres, meenemen en afgeven. Voor eventuele nadere informatie kunt u terecht bij de secretaris van de reüniecommissie, Roel Gras.

Lees verder... 24-11-2011

50e Algemene Reünie SMC

Op 13 oktober 2011 werd de 50e Algemene Reünie van de Stichting Marechaussee Contact gehouden in Partycentrum ‘De Molen’ in Harskamp. Ruim 300 begunstigers hadden, veelal samen met hun partner, gevolg gegeven aan de uitnodiging deze reünie bij te wonen.

De voorzitter, brigade-generaal der Koninklijke Marechaussee b.d., Jack Vlaming opende de reünie om 10.45 uur met een toespraak, waarin hij mede namens de overige leden van het bestuur van de SMC allen van harte welkom heette, met een speciaal woord van welkom aan de oud-bestuursleden, de standhouders van SMC met Cor de Boom, Museum, SMC, Stichting Veteraneninstituut en de re-enactmentgroep Parate Marechaussee alsmede onze oudste deelnemer de heer G. Visser (1920).

* * * Klik hier voor een fotoimpressie van deze dag * * *

SMC reunie Harskamp 2011 banier‘Fijn dat we ook dit jaar weer met zo velen aanwezig zijn. Tegelijkertijd missen we ook enkele trouwe bezoekers omdat zij door ziekte niet kunnen komen. Ook zijn ons in het laatste jaar veel collegae en vrienden ontvallen. Ik verzoek u hen staande te herdenken”, aldus de voorzitter.

Op hetzelfde moment werd in Apeldoorn door de heren Kreling en Tegel namens de SMC een krans gelegd bij ons monument voor de ingang van de KW III-kazerne. Na het in acht nemen van een minuut stilte vervolgde de voorzitter zijn toespraak.

Voorzitter deelt mede dat de Commandant van het Wapen helaas niet aanwezig on zijn. Hij werd vandaag vertegenwoordigd door majoor Petersen. Luitenant-generaal Van Putten heeft mij wel gevraagd u namens hem te groeten, hij wenst ons een zeer geslaagde bijeenkomst toe.

Positie van ons Wapen
Voorzitter memoreert de bezuinigingsplannen voor defensie. Naast de bezuinigingen op personeelsgebied is ook het afstoten van gebouwen aan de orde. Voor de KMar komt dit neer op het afstoten van de Koningin Beatrix Kazerne  in Den Haag (KBK, hier zijn o.a. Staf KMar en Brigade Den Haag Beveiliging gevestigd ), het afstoten van het Marine Complex Amsterdam (o.a. District KMar West) en het afstoten van Kamp Nieuw-Milligen (waar nu het district Landelijke en Buitenlandse Eenheden van Het Wapen is gehuisvest). Velen van ons herinneren zich nog maar al te goed hoe H.M. de Koningin op 25 maart 1998 officieel de KBK heeft geopend en dat wij als KMar vanaf dat moment als vierde krijgsmachtdeel verder zouden gaan.

Communicatie
Wij merkten dat in de twee maanden die ligt tussen het verschijnen van MC regelmatig nieuwsfeiten zijn te melden. Natuurlijk voorziet de website grotendeels in deze behoefte. Het leggen van accenten kan echter toch wel raadzaam zijn. Sinds maart voorzien we daar in door de vrijwel wekelijks verzonden nieuwsbrief. Daarnaast sturen wij vanaf begin maart ook berichten via Twitter, de zogenaamde tweets. Met deze tweets informeert de webmaster de ‘volgers’ op op de website geplaatste berichten. Beide nieuwe communicatiemethoden voldoen zeer goed.

SMC reunie Harskamp 2011 samenzijn
het reüniegevoel was duidelijk aanwezig

De website krijgt iedere maand meer bezoekers (thans meer dan 5000 unieke bezoekers per maand), een ideaal medium om snel hier en elders (bijvoorbeeld bij missies) informatie over ons Wapen en de SMC te verstrekken. Hij bedankte de webmaster voor zijn inzet.

Ook ons blad Marechaussee Contact blijkt in de behoefte te voorzien, regelmatig krijgt de redactie complimenten voor de wijze waarop zij invulling geven aan het aandacht besteden aan de diverse groeperingen binnen onze stichting. Ook de redactie wil ik bij deze danken voor hun inzet!

Toestand museum
'De laatste jaren heb ik ook aandacht besteed aan de situatie rond ons museum', aldus voorzitter.
Er zal op termijn zeker een Nationaal Militair Historisch Museum te Soesterberg komen. Voor met name het Legermuseum en het Luchtmachtmuseum is dringend nieuwe huisvesting nodig. Het marechausseemuseum / ons museum blijft gelukkig te Buren.

Ondanks de steeds maar weer terugkerende discussie over de inbedding van ons museum kan gelukkig worden gesteld dat het nog steeds goed gaat met ons museum. Vorig jaar telde het museum ruim 17.000 bezoekers, dit jaar zal dit aantal zeker worden overschreden.

* * * Klik hier voor een fotoimpressie van deze dag * * *

Wij kunnen als Stichting weer terugzien op een goed jaar. De door de reüniecommissie georganiseerde evenementen zijn goed bezocht en ook de nog komende evenementen zijn al vrijwel volgeboekt. Vanaf deze plaats wil ik de reüniecommissie hartelijk danken voor hun werkzaamheden.

Tenslotte wil ik de andere bestuursleden en hun medewerkers danken voor de ook weer in het achter ons liggende jaar getoonde inzet. Veel werk is op allerlei gebied verzet. Het is een voorrecht om met dit team te mogen werken!

(De toespraak van de voorzitter is in zijn geheel terug te lezen op de pagina 'toespraken' van deze website)

Roel Gras, voorzitter van de Reüniecommissie, doet hierna nog enkele mededelingen van huishoudelijke aard enSMC reunie Harskamp 2011 oude fotos onder het genot van een drankje kwamen de boeiende gesprekken van vroeger weer op gang.

De sfeer tijdens deze reünie was zoals bij elke reünie geweldig. Herinneringen, al dan niet ondersteund met fotoboeken, aan de tijd bij het Wapen werden in overvloed uitgewisseld.

Het reüniegevoel was deze dag weer overduidelijk aanwezig. Het was goed om vandaag ook nieuwe gezichten te zien.

Oud-collega’s die elkaar uit het oog hadden verloren door overplaatsingen of dienstverlating, zagen elkaar - soms pas na jaren - weer.

Het was te merken dat leden en oud-leden van het Wapen de behoefte hebben om minstens één maal per jaar bij elkaar te zijn om de vriendschapsbanden te hernieuwen, getuige ook de grote belangstelling voor dit jaarlijkse evenment.

Na het nuttigen van een warme maaltijd en nog wat napraten, liep deze 50e Reünie ten einde. Het ‘Eens marechaussee, altijd marechaussee’-gevoel kan er voorlopig weer tegen.

Hieronder volgt een video-impressie van deze dag.


SMC

Lees verder... 13-10-2011

Terugblik Veteranendag KMar 2011

Op 30 september 2011 heeft de 12e Veteranendag Koninklijke Marechaussee plaatsgevonden. Naar schatting waren ruim 800 veteranen en overige bezoekers aanwezig op deze gedenkwaardige dag op de Koning Willem III kazerne.

* * * * * Klik hier door naar een foto-impressie van deze dag * * * * *

De ontvangst van de veteranen vond plaats in de grote Veteranentent op het Square van de Koning Willem III Kazerne in Apeldoorn. 

Op deze mooie en zonnige herftsdag werd de herdenkingsplechtigheid voor gevallen en overleden veteranen ingeleid door Commandant der Koninklijke Marechaussee (CKMar), luitenant-generaal mr. Dick van Putten. Hierbij waren vertegenwoordigd onder andere, plv. CKMar Generaal-majoor Dr. J.A.J. Leijtens, luitenant-generaal der Artillerie b.d. Ted Meines, de vertegenwoordiger van de IGK en anderen.

Vetdag KMar 2011 van Putten
toespraak Luitenant-generaal Mr. D. van Putten

CKMar begon zijn toespraak door iedereen welkom te heten op deze twaalfde Veteranendag van de Koninklijke Marechaussee. Hij vervolgde : 'Ik ben er bijzonder trots op dat u vandaag weer in zulke grote getale onze gast wilt en ook kunt zijn. Ik richt daarbij een bijzonder woord van welkom en respect tot de relaties en directe collega’s van diegenen die vandaag niet meer bij ons kunnen zijn. Ik realiseer me dat u deze herdenking heel anders beleeft dan de overige aanwezigen. Ondanks dit verschil kunnen wij wel vandaag samen delen in het gevoel van onderlinge verbondenheid en solidariteit'.

'Wij herdenken hier de militairen van de Koninklijke Marechaussee, het Korps Politietroepen en het Korps Militaire Politie die het leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog en aansluitend tijdens de strijd in Nederlands-Indië en Nieuw Guinea van 1945 tot en met 1962 en in Korea tussen 1950–1954. Recentere conflicten eisten echter ook levens van militairen die in dienst van het Wapen werden uitgezonden. Drie van hen kwamen om in het voormalig Joegoslavië, één in de Sinaï, één in Angola en één in Irak. Ook hen gedenken wij en wij voelen ons met hen en hun dierbaren verbonden', aldus Van Putten.

Hij vervolgde dat op deze dag wordt stilgestaan bij de idealen en waarden waarvoor een aantal van onze kameraden, sobats en buddies blijvend letsel opliepen of zelfs hun leven gaven. Van Putten memoreerde de recente uitspraak van de rechtbank in Den Haag over het dorp Rawagede. De militaire inzetten ook al zijn ze lang geleden, blijven politiek of juridische discussies oproepen. Vandaag gaat het om het terugkijken naar wat u als veteranen heeft meegemaakt. Het gaat om u, om mensen van vlees en bloed. U heeft tijdens uw inzet het beste gegeven wat u in u had. Anderen hebben het ultieme offer gegeven, zijn of haar leven.

CKMar besloot zijn toespraak met 'Voor mij is het dit jaar de laatste keer dat ik u vanuit deze functie mag toespreken. Ik blijft echter met u verbonden en ik zal me er zover ik kan altijd voor blijven inzetten dat deze herdenkingen worden voortgezet. De herdenkingen moeten namelijk worden voortgezet, voor u allen, voor de ouderen onder ons, maar ook de jonge mannen en vrouwen die nu uitgezonden zijn'.

De volledige tekst van de toespraak van luitenant-generaal van Putten vindt u op onze sub-pagina toespraken.

De krans bij het monument werd gelegd door Rein Voets, Indiëveteraan, en Mar I Joost Boersma (heeft draaginsigne gewonden).

Alle aanwezigen kregen vervolgens de gelegenheid te defileren langs het monument en de krans. De plechtigheid werd opgeluisterd door gepaste muziek uitgevoerd door het Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee. 
   

Vetdag KMar 2011 saamhorigheid
foto : ontmoeting in saamhorigheid

* * * * * Klik hier door naar een foto-impressie van deze dag * * * * *

Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2011 was een geslaagde dag waarop de herdenking van gevallen maten centraal stond. Maar ook geslaagd als ontmoetingsdag waar alle sobats, vrienden, collegae en anderen elkaar wederom in saamhorigheid konden ontmoeten. De dag werd besloten met een traditionele rijstmaaltijd.

Voor de plechtigheid kunt u kijken naar de onderstaande video-impressie die van deze dag werd gemaakt.

SMC

Lees verder... 30-9-2011

24e Nationale dodenherdenking Roermond

Op zaterdag 3 september 2011 werd in het Nationaal Herdenkingspark Roermond bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 voor de 24ste maal de jaarlijkse Nationale dodenherdenking gehouden.

Meer dan 20.000 Indië-veteranen, familieleden en nabestaanden, pelgrimeren ieder jaar weer naar het Nationaal Herdenkingspark Roermond om de ruim 6200 jonge mannen en vrouwen te eren en te gedenken, die gedurende de jaren 1945-1962 tijdens militaire acties in het toenmalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea het leven lieten.

Bij de herdenking was de Generaal-majoor Morsink, Chef van het Militaire Huis van de Koningin aanwezig, die hierbij Hare Majesteit de Koningin vertegenwoordigde. Namens het parlement legde de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, mevrouw Gerdi Verbeet, een krans bij het monument. Minister Hans Hillen hield een toespraak en kapitein Marco Kroon (ridder MWO) legde een een krans bij het monument voor Vredesoperaties.

De herdenkingsplechtigheid vond plaats bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 dat in 1988 door ZKH Prins Bernhard is onthuld. Bij dit monument staan ook 18 roestvrijstalen zuilen waarin de namen van de gesneuvelden gegraveerd staan.

Roermond 2011

De SMC werd vertegenwoordigd door de voorzitter Jack Vlaming en een aantal begunstigers, waaronder de volgende personen:
J.A.M. Hectors (met SMC-herkenningsbord), L.J. Van de Veer, J. Leiwakabessy, Th.M.J. Moors, P. Verhage, K.Y. Besançon, W. van de Veer, mw M.D. Schell, J.M. Mensink, L. Hulzebosch, B. Korenberg, P. Korver, L. Van Schaik, W.H.van Daalen, N. Ritchi, L. Wagenaar, P.Lekatompessy, J. Breel. 

Velen waren vergezeld van echtgenote en andere familieleden. De krans werd dit jaar door de heer P. Korver gelegd. Arie en Anni van Veen konden dit jaar helaas beiden niet aanwezig zijn. De heer Jan Hectors heeft voor de 16e keer namens mevrouw Henny Hagenouw-Prins voor haar gesneuvelde broer bloemen op de plaquette verzorgd. Tenslotte een oprecht woord van dank voor de heer A. Van Veggel. Hij heeft zonder onderbreken een ieder van eten en drinken en tevens van een stoel voorzien. Klik hier voor meer foto's.

SMC

Lees verder... 4-9-2011

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief