Reünies SMC

AGENDA SMC

De Agenda omvat een aantal aktiviteiten welke grotendeels door de Stichting Marechaussee Contact wordt organiseerd, waaronder jaarlijks twee grote reünies en verscheidene over het land verspreide bijeenkomsten en contactmiddagen.

Ook wordt in deze rubriek aandacht besteed aan evenementen waarbij zowel het Wapen der Koninklijke Marechaussee als de Stichting Marechaussee Contact nauw bij betrokken zijn, zoals activiteiten van de Stichting Vrienden van het Marechausseemuseum, optredens van het Orkest der Koninklijke Marechaussee, Veteranendagen, landelijke Politiedagen en dergelijke.

Het bankrekeningnummer voor het storten van bedragen ten behoeve van Reünies en Contactdagen luidt:

IBAN: NL22 INGB 0007 5300 25 ten name van  Reünievereniging Marechaussee Contact Eindhoven

Terugblik Reünie KMar-recherchebijstand Amsterdam

Enkele oud-rechercheurs van de KMar-bijstand organiseren in samenwerking met de ‘Senioren Politie Amsterdam’ deze reünie om weer in contact te komen met collega’s uit de periode 1975-1995.

recherche reunie asd apr17

Hier volgt het verslag:

Donderdag 13 april 2017

Een reünie organiseren, hoe doe je dat en wat komt er allemaal voor kijken? Er zijn mensen, die er hun hand niet voor om draaien. Wij hebben ervaren, dat zoiets niet eenvoudig is. We schrijven november 2016 als tijdens een bijeenkomst van oud-collega’s in Amsterdam het idee ter sprake komt om een reünie te organiseren van ex KMar rechercheurs, die in de jaren na 1975 hebben gewerkt in Amsterdam in het kader van recherchebijstand, inclusief de politierechercheurs met wie men had samengewerkt. Henk Hendriks nam het voortouw en verzocht Ton de Graaf en deze stukjesschrijver om medewerking. Met als uiteindelijk resultaat het vaststellen van datum en locatie. De keuze viel op 13 april 2017 en het gebouw van de Vereniging Senioren Politie Amsterdam (SPA), gelegen aan de Rijksstraatweg 56 te Duivenrecht. Daarvoor was uiteraard noodzakelijk de toestemming en medewerking van het bestuur van die vereniging en dat kregen we voor de volle 100%. Fantastisch mensen, onze bijzondere dank. Circa 60 ex-collega’s hadden zich inmiddels aangemeld. Bijzonderheid daarbij was, dat Henk naamplaatjes had vervaardigd, waarop tevens stond vermeld bij welk bureau of dienst men had gewerkt. De reünie startte om 11.00 uur en kwam tot een einde om 15.00 uur. Al ruim voor 11.00 uur arriveerden de eerste enthousiaste reünie uitgenodigden, deels met KMar- en deels politieachtergrond, waarbij al snel duidelijk werd, dat sommigen al een behoorlijk rit achter de rug hadden.  Dus was de ontvangst met koffie zeer welkom. Bij binnenkomst werd aan eenieder zijn naamplaatje uitgereikt door de echtgenote van Henk. Dit bleek een gouden idee te zijn. Na zoveel 10-tallen jaren was het herkennen van elkaar toch een probleem. Logisch, want wie heeft de eeuwige jeugd? Bij anderen had de tand des tijds kennelijk minder invloed gehad. De opkomst was prima. Toen vrijwel iedereen was gearriveerd, sprak Ton een welkomstwoord, waarbij hij summier inging op een stukje achtergrond geschiedenis over het hoe de KMar recherchebijstand tot stand was gekomen. Vervolgens ging men over tot het ophalen van herinneringen uit die tijd, waarbij werd vastgesteld, dat sommige verhalen met een korrel zout genomen dienden te worden, maar dat hoort bij een reünie. Men was bepaald niet eenkennig en zwierf van de een naar de ander, kortom de sfeer was geanimeerd en prettig. Dank, dank aan het bestuur van de Vereniging SPA voor het verzorgen van een uitstekende gevarieerde lunch. Toen de bijeenkomst op een einde begon te lopen heeft Rob Heida de secretaris van de SPA een groepsfoto gemaakt kort daarna werd van elkaar afscheid genomen, niet met een traan, maar met een lach en een tevreden gevoel. Het was een plezier om elkaar na zo lange tijd weer te ontmoeten. Met elkaar kunnen we terugzien op een zeer geslaagde reünie. Of deze bijeenkomst een vervolg zal krijgen, zal de toekomst uitwijzen.

Lees verder... 25-4-2017

Contactdag Overloon

Ingang OverloonVandaag een zeer geslaagd bezoek gebracht aan het Oorlogsmuseum Overloon. De 37 deelnemers aan deze dag werden verwelkomd met koffie en een Limburgse vlaai. Om 11.00 uur nodigde Gerrit Reloe allen uit om naar de Aula van het museum te gaan. Daar vertelde luitenant-kolonel b.d. R. Luijters over zijn twee missies te Afghanistan. De aanwezigen werden daarbij meegenomen van het moment van aanwijzen voor deze missies tot het moment van thuiskomen. Voor sommigen een opfrissen van de eigen herinneringen, voor de anderen gaf deze presentatie een goed inzicht in de problemen die op de door ons uitgezonden militairen afkomen. Ook het grote aantal door Nederland in 2016 uitgevoerde missies was velen niet bekend: 26 missies met in totaal 1083 ingezette militairen. Na een kort dankwoord door de voorzitter kon men genieten van een voortreffelijke Brabantse koffiemaaltijd. Daarna kon een ieder op eigen gelegenheid het museum bezoeken. Tegen het eind van de middag gingen allen met een goed gevoel huiswaarts. Ook langs deze weg dank aan Gerrit Reloe voor het zo voortreffelijk regelen van deze dag. U kunt de door Cees van Ingen gemaakte foto's bekijken. Ook de heer Jan van Brummelen heeft foto's gemaakt. Een selectie van de door hen beiden gemaakte foto's kunt u inzien door hier te klikken.

SMC

Lees verder... 21-4-2017

Terugbllk op contactmiddag 23 maart 2017

Oorkonde Roel GrasOp donderdag 23 maart jl. hebben we onze eerste contactmiddag van dit jaar gehouden in de Dependance van het Marechausseemuseum te Buren. Ongeveer 80 personen hebben aan deze bijeenkomst deelgenomen. Het was voor Gerrit Reloe als voorzitter van de commissie reünies en contactdagen het eerste evenement dat hij heeft mogen organiseren. De dag verliep tot volle tevredenheid van een ieder. Sommigen zagen elkaar pas na 40 jaar weer terug. Tijdens deze reünie heeft de voorzitter afscheid genomen van Roel Gras. Roel heeft vanaf 1995 tot 2016 de SMC-bijeenkomsten georganiseerd, in totaal ongeveer 120 à 140 evenementen. In 2008 heeft hij voor zijn inzet voor de SMC een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Zijn gezondheidstoestand heeft er helaas toe geleid dat hij zijn werkzaamheden voor onze stichting moest beëindigen. De voorzitter onderstreepte de dank voor zijn inzet met een oorkonde en een kistje met geestrijk vocht. Zijn echtgenote Bep heeft hem al die jaren geholpen, zij kreeg een fraai boeket, zo ook zijn dochter Jolanda die hem met name de laatste jaren heeft bijgestaan. Met een voortreffelijk buffet werd de middag afgesloten, tegen 19.00 uur keerde een ieder tevreden huiswaarts. Een fotoimpressie van deze dag, gemaakt door de heer H. de Heus en Cees van Ingen, kunt u hier bekijken.

Lees verder... 24-3-2017

Terugblik op de Algemene Reünie 2016

Op de vroege ochtend van 27 oktober 2016 trotseerden bijna 300 begunstigers de mist en de onverwachte files om op tijd aanwezig te kunnen zijn in Party Centrum ‘de Molen’ in de Harskamp voor de 55ste Algemene Reünie van de Stichting Marechaussee Contact.

Dit jaarlijkse, traditionele evenement trok ook nu weer uit het hele land een grote schare trouwe oud-marechaussees met zowel een beroeps- als een dienstplichtig verleden. Het feit dat er elk daar ook zoveel partners meekomen, bewijst wel dat ‘marechaussee-zijn’ ook vaak een familie-aangelegenheid is. Een snel rekensommetje op de uitgereikte namenlijst leerde dat ook dit jaar het aantal oud-dienstplichtige marechaussees groter was dan oud-beroeps marechaussees .

Het programma gaf aan dat vanaf 09.30 uur de inloop kon starten maar op dat tijdstip was de zaal al voor een groot deel gevuld en zat de sfeer er direct al goed in. De officiële opening diende volgens datzelfde programma om 10.45 uur te beginnen en zoals dat bij de Marechaussee gebruikelijk is, opende SMC-voorzitter Jack Vlaming precies op tijd de reünie met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen, de standhouders van SMC, Fonds Sociale Zorg, Marechausseemuseum, StichtingVeteraneninstituut en de oudste aanwezige begunstiger, Marten Mobach (van het bouwjaar 1907 !) .

2016 AR toespraak Vz SMCToespraak Jack Vlaming, Voorzitter SMC (foto : Fred Klijndijk)

De voorzitter verontschuldigde de Commandant van het Wapen, luitenant-generaal Van den Brink die dit jaar geen kans zag om de reünie met zijn bezoek te vereren.

Naast de vreugde van het hernieuwde weerzien met zo vele oude dienstmakkers, moet ook elk jaar worden stilgestaan  bij de vele collegae en vrienden die ons sinds de vorige reünie zijn ontvallen. Zonder iemand te kort willen doen, stond Jack Vlaming stil bij een tweetal bestuursleden die onlangs zijn overleden:

- Eelco Bouwman die op 27 mei op de leeftijd van 71 jaar is overleden; hij is bijna 15 de penningmeester van de Stichting geweest;

- Dick Tegel die op 30 augustus op de leeftijd van 68 jaar is overleden; hij was vele jaren actief als bestuursmedewerker en onderhield de contacten met ons opleidingscentrum.

Na het in acht nemen van de minuut stilte voor alle overleden SMC-ers, hield  voorzitter Vlaming zijn jaarrede waarin hij in een soort  ‘tour de horizon’ een overzicht gaf van alle KMar-onderdelen waar de SMC raakvlakken mee heeft.

Allereerst het Wapen zelf: het afgelopen jaar is wederom geen rustig jaar geweest, zeker vanwege de terreurdreiging die een grote inzet van het personeel vereiste. Nu al is te voorzien dat de KMar zal moeten uitbreiden in verband met de overname van de beveiliging van De Nederlandse Bank, de opening van Lelystad als dependance van Schiphol en de extra inspanning voor de High Risk Beveiliging. Vraag is zoals altijd of Defensie maar vooral ‘de politiek’ hier  op tijd de benodigde gelden voor zal vrijmaken.

De Stichting Museum en het bestuur van de Stichting Van Houten zijn bezig met een studie over de toekomstmogelijkheden waarbij ook wordt overlegd met de Koninklijke Stichting Defensiemusea. Wat de uitkomst hiervan ook wordt; vooralsnog blijft het museum nog in Buren gevestigd.

De toestand van de Stichting Marechaussee Contact;   het aantal begunstigers daalde in het afgelopen jaar tot 2712  maar lijkt nu redelijk  stabiel. De georganiseerde evenementen van de reüniecommissie werden weer goed bezocht en daarvoor vroeg voorzitter Vlaming een warm applaus voor de onvermoeibare Roel Gras en zijn echtgenote Bep en dochter Jolande  die hem daarbij intensief gesteund hebben.

2016 AR gezellig samenzijn
gezellig samenzijn (foto F. Klijndijk)

Met de veel bezochte website en de wekelijkse nieuwsbrief toont de Stichting dat zij met haar tijd meegaat maar ook het klassieke blad Marechaussee Contact voorziet nog steeds in een grote behoefte.

Als laatste onderdeel van het jaaroverzicht merkte de SMC-voorzitter op dat er rondom de Marechaussee eigenlijk wel erg veel evenementen tegelijk plaatsvinden in de maand oktober. Het bestuur overweegt dan ook om de jaarlijkse Algemene Reünie naar september te verplaatsen.

Als afronding wees Jack Vlaming nog op de mogelijkheid om juist op deze dag toch eindelijk de grote stap te zetten om begunstiger te worden en daarmee ook het  jubileumboek  200 jaar KMar te mogen ontvangen.

Na zijn afronding, wenste Jack Vlaming allen een aangename dag toe en konden de deelnemers gaan genieten van de traditionele stamppotbuffetten.

Na dit warm buffet volgde een hoogst actuele briefing van majoor Jos Klappe over zijn ervaringen als eerste ‘Commandant Border Security Team’ op het Griekse eiland Chios . Dit team van in totaal 44 mannen en vrouwen afkomstig van diverse organisaties,  is in januari dit jaar voor 6 maanden ingezet ter ondersteuning van de Griekse autoriteiten die eigenlijk niet goed raad wisten met de enorme instroom van asielzoekers die vanuit het Turkse vasteland de korte oversteek naar dit Griekse vakantie-eiland maakten. 

De toespraak van de Voorzitter is op deze website in zijn geheel terug te lezen.

Fred Klijndijk heeft van deze dag een fotoserie gemaakt en in het decembernummer van Marechaussee Contact zal uitgebreider op deze 55ste reünie worden teruggeblikt met ook meer informatie over de briefing van majoor Klappe. 

SMC/Willem Geense

Lees verder... 29-10-2016

Terugblik Reünie van Indiëgangers (“Boerma / Plaizier” / MP III) 23 juni 2016

Een 20-tal reünisten die gediend hebben in het voormalig Nederlands-Indië (inclusief Nieuw Guinea), Korea en Engeland bij het Korps Militaire Politie, het Wapen der Koninklijke Marechaussee, dan wel bij het Korps Politietroepen, waren op deze mooie zomerse dag met hun echtgenote of begeleider aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomst in het Congres en Reüniecentrum 'Kumpulan' in Bronbeek.

De bezoekers werden, evenals in voorgaande jaren, bij de ingang van de 'Kumpulan' begroet door Indië-veteraan en SMC-er Charles Besançon.

2016 Boerma pl gezellig samenzijn

Na inleidende woorden van Frans Meijer (die de zieke Roel Gras verving) heette brigade-generaal b.d. Jack Vlaming, voorzitter van de Stichting Marechaussee Contact, in zijn toespraak de aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom voor kolonel D. Noort (vertegenwoordiger van CKMAR), de dames Plaizier (dochters van de heer Plaizier) en de standhouders. Indiëveteraan Arie van Veen en zijn echtgenote waren door persoonlijke omstandigheden niet in de gelegenheid aanwezig te zijn. Vlaming bedankte de afwezige voorzitter van de reünievereniging, Roel Gras, voor het vele werk dat is voorafgegaan aan de voorbereiding van deze dag. Tevens een speciaal woord van dank voor Jaap Smit en Frans Meijer.

Na zijn inleiding sprak Vlaming over de gebeurtenissen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Zijn toespraak kunt u hier lezen.  

Na de toespraak werden de 22 in het afgelopen jaar overleden sobats herdacht. Frans Meijer las hun namen voor. Hierop werd een moment stilte in acht genomen.

 2016 Boerma pl herdenking

Bij het KNIL-monument werd een krans gelegd door de heren Cor de Boer en Leo van de Veer. Opperwachtmeester Paul van der Schoot van het Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee bracht het signaal 'Taptoe Infanterie' gevolgd door het spelen van twee coupletten van het Wilhelmus. De buitenplechtigheid werd besloten met een defilé.

Na de traditionele Indische rijstmaaltijd was er nog ruim de gelegenheid voor de deelnemers om van gedachten te wisselen. Cor de Boer bedankte namens allen met name Roel Gras voor het nu maar ook in voorgaande jaren zo uitstekend regelen van deze bijeenkomst. Zijn woorden werden onderstreept door een naar hem te sturen door allen ondertekende kaart. Tegen 15.00 uur ging de laatste deelnemer huiswaarts. Wederom kon worden teruggekeken op een fijne Reünie in Bronbeek.

Meer foto's in ons website-album.

Lees verder... 24-6-2016

Terugblik gezellige contactmiddag Badhoevedorp

Ruim 50 begunstigers troffen elkaar op 25 mei bij de jaarlijkse SMC-reünie op de Koningin Maxima kazerne in Badhoevedorp.

KMK 2014Jaap Smit heette iedereen welkom bij de entree. En de vervanger van Roel Gras (geveld door ischias) - Frans Meijer - sprak de deelnemers toe. Hij dankte het kazernecommando voor hun gastvrijheid, al weer voor het derde jaar. En Roel Gras viel buiten beterschap een luid applaus ten deel. Naast aandacht voor de ernstige zieken, de SMC-penningmeester Eelco Bouwman en SMC-coryfee Arie van Veen, werd een moment stilte gehouden na het oplezen van de namen van de overledenen uit het oude District Noord-Holland: J.W. Dekker, J. Gille, P.N. Molenaar, J.C. Schouten, B.J. Versluis en J. Wakker.

Aoo Theo van der Meulen bracht iedereen vervolgens naar de filmzaal en verzorgde in woord (lezing) en gebaar (filmpjes) inzake Schiphol-items, mensensmokkel, begeleiding bij uitzettingen en Frontex of te wel de internationale KMar-bijdrage bij het reguleren van de vluchtelingenstromen uit Turkije in de Griekse wateren. Iedereen genoot van zijn bevlogenheid. Zelf de Franse Bodycup - zeg maar een soort spanlaken voor vlucht- en stampijgevaarlijke personen - werd geshowd. 

De aanwezige jongeren genoten van de oudere collegae om hen heen. Het werd een gezellig samenzijn. Een hapje en een drankje ontbraken niet. Na de voortreffelijke nassi-maaltijd waren om zeven uur alle stoelen weer leeg. 

Zie voor meer foto's onze fotogalery.

Lees verder... 27-5-2016

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief